Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2014)

16.12.2014r. godz. 1515- Rozpatrzenie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz dostawy wody i odbioru ścieków z nieruchomości dz. nr 70/1 oraz 531/2 w Żyrowej. Omówienie projektu budżetu na 2015 rok. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2015 r. Wybór Wiceprzewodniczącego komisji. Sprawy bieżące.

21.10.2014r. godz. 1515-

23.09.2014r. godz. 1515- Proponowane zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

09.09.2014r. godz. 1515- Stan realizacji zadań gospodarczych zgłoszonych do budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014 rok.

26.08.2014r. godz. 1515- Stan realizacji zadań WiK oraz informacje o realizacji przyłączy kanalizacyjnych sołectw Rozwadza i Krępna.

10.06.2014r. godz. 1515- Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2014 r.

20.05.2014r. godz. 1515- Analiza wykonania budżetu za 2013 r.

13.05.2014r. godz. 1515- Analiza wykonania budżetu za 2013 r.

22.04.2014r. godz. 1515- Informacja o budowie i remontach dróg w gminie (drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i dojazdowe do gruntów rolnych).

08.04.2014r. godz. 1515- Ocena stanu dróg i związanej z nimi infrastruktury w mieście Zdzieszowice. (wyjazdowe posiedzenie Komisji).

25.03.2014r. godz. 1515- Informacja o pozyskiwaniu srodków pozabudżetowych.

11.03.2014r. godz. 1515- Informacja o utrzymaniu budynków będących w zasobach Gminy (przychodnia, świetlice, pomieszczenia po ZGKiM).

18.02.2014r. godz. 1515 - Analiza gospodarki nieruchomościami.

11.02.2014r. godz. 1515- Informacja o utrzymaniu budynków będących w zasobach Gminy (przychodnia, świetlice, pomieszczenia po ZGKiM).

22.01.2014r. godz. 1515- Informacja o sytuacji oddziału zamiejscowego Publicznego Przedszkola Nr 6 w Zdzieszowicach.

09.01.2014r. godz. 1515 - Analiza projektów uchwał w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice. (posiedzenie wspólne z Komisją Spraw Społecznych i Komisją Samorządowo-Środowiskową).

Wersja XML