Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach

Wykonanie ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach
Numer ogłoszenia w BZP: 16157 - 2014; data zamieszczeniaw BZP: 24.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Zdzieszowic , ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064400, faks 077 4064444.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach. Całkowita długość ścieżki wynosi 1105 m. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wykonanie : - ścieżki o szerokości 2,5m o nawierzchni z miału kamiennego frakcji 0-4mm ograniczonego obrzeżem betonowym o wymiarach 6×20×100cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem, - jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o szerokości od 3,0m do 5,0m, pobocza szerokości 0,5m o nawierzchni z mieszanki tłucznia bazaltowego lub granitowego gr. 8cm; - zjazdu z drogi wojewódzkiej o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o szerokości jezdni 4,0m ograniczonego krawężnikami betonowymi najazdowymi o wymiarach 15×22×100cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem wyniesione 3cm wyżej od projektowanej nawierzchni zjazdu. - zjazdu z drogi powiatowej o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o szerokości jezdni 5,0m wyokrąglony łukami o promieniu 6,0m. - w rejonie zjazdu z drogi powiatowej projektuje się miejsca postojowe o nawierzchni z płyt ażurowych o wymiarach 10×40×60cm ograniczonych krawężnikiem betonowym o wymiarach 15×30×100cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem ułożonym na równi z projektowaną nawierzchnią..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany, o których mowa, mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 3) zmiany producenta zastosowanych materiałów, 4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych; 5) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 6) zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej; 7) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 20% wynagrodzenia wykonawcy. Warunkiem dokonania zmian o których mowa , jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego : 1) opis proponowanej zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, 4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. Zmiany, o których mowa , mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności : 1) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 2) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, 3) zmiana obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy; 7) zaistnienie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach; 8) siła wyższa. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa stanowią : 1) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, 2) ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowane przez wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice pokój nr B 203.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice sekretariat urzędu ( pokój nr B 10 ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

___________________________________________________________________________________________________________________

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia : PDFsiwz_ścieżka_Januszkowice_2014.pdf

Załącznik nr 1 do siwz : PDF1 - Strona tytulowa.pdf

PDF10 - Pismo ZDW w Opolu.pdf

PDF11 - Pismo ANR w Opolu.pdf

PDF12 - PBW opis techniczny.pdf

PDF13 - Projekt zagospodarowania terenu.pdf

PDF14 - Mapa poglądowa 10000.pdf

PDF15 - Przekroje i szczegóły konstrukcyjne 1.pdf

PDF16 - Przekroje i szczegóły konstrukcyjne 2.pdf

PDF17 - Przekroje i szczegóły konstrukcyjne 3.pdf

PDF18 - Przekroje i szczegóły konstrukcyjne 4.pdf

PDF19 - Informacja BIOZ.pdf

PDF2 - Oświadczenie Projektanta i Sprawdzjącego.pdf

PDF20 - Dokumentacja geotechniczna ścieżka Januszkowice.pdf

PDF21 - Inwentaryzacja zieleni ścieżka Januszkowice.pdf

PDF3 - Uprawnienia Projektanta branży drogowej.pdf

PDF4 - Zaświadczenie Projektanta branży drogowej.pdf

PDF5 - Uprawnienia Sprawdzającego branży drogowej.pdf

PDF6 - Zaświadczenie Sprawdzającego branży drogowej.pdf

PDF7 - Decyzja Burmistrza Zdzieszowic.pdf

PDF8 - Decyzja na wycinkę drzew ściezka Januszkowice.pdf

PDF9 - Decyzja Zarządu Powiatu Krapkowickiego.pdf

Załącznik nr 2 do siwz : PDFJanuszkowice ścieżka przedmiar 27.11.2013r.pdf

Załącznik nr 3 do siwz : PDFSTWiORB ścieżka Januszkowice.pdf

Załączniki do siwz nr 4 do 9 : DOCdruk_oferty_zal_nr_8_do_SIWZ.doc

DOCprojekt_umowy_zal_nr_9_do_SIWZ.doc

DOCzalacznik_nr_4_do_siwz.doc

DOCzalacznik_nr_5_do_siwz.doc

DOCzalacznik_nr_6_do_siwz.doc

DOCzał nr 7 - przynal do grupy kap.doc

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :  PDFwyjaś treści siwz.pdf

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 2 :  PDFwyjasnienie treści siwz nr 2.pdf

PDFProfil podłużny.pdfPDFHektometraż.pdf

______________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja :  PDFinfor wybór oferty.pdf

________________________________________________________________________________________________

Informacja o zawarciu umowy :

Uzasadnienie wyboru wykonawcy : Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Nazwa i adres wykonawcy :

Przesiebiorstwo Wielobranżowo - Usługowe "BEST-OPEBEL" S.C. Jerzy Kiryczuk - Wiesław Wójcik,

Borki ul. Lesna 8, 48-020 Czarnowąsy

tel.  77 / 423 63 00

Biuletyn Zamówień Publicznych : ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr  81174 - 2014

Brak opisu obrazka

Wersja XML