Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej - rok 2014 (VI kadencja)

                                                                              
  Nr aktu     z dnia     Treść aktu prawnego  
  PDFLIV/425/2014
 
    10 listopada 2014 r.     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
  PDFLIV/424/2014
 
    10 listopada 2014r.     w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 rok  
  PDFLIII/423/2014
 
    23 października 2014r.    

w sprawie skargi na działalność organów policji i służby zdrowia w Zdzieszowicach

 
  PDFLIII/422/2014
 
    23 października 2014r.    

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

 
  PDFLIII/421/2014
 
    23 października 2014r.    

w sprawie przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorców na lata 2014-2018

 
  PDFLIII/420/2014
 
    23 października 2014r.    

w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

 
  PDFLIII/419/2014
 
    23 października 2014r.    

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach

 
  PDFLIII/418/2014
 
    23 października 2014r.    

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 
  PDFLIII/417/2014
 
    23 października 2014r.    

w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 rok

 
  PDFLIII/416/2014
 
    23 października 2014r.    

w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Zdzieszowice

 
  PDFLIII/415/2014
 
    23 października 2014r.    

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Zdzieszowice przez osoby fizyczne i osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
  PDFLIII/414/2014
 
    23 października 2014r.    

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/293/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 
  PDFLII/413/2014
 
    25 września 2014 r.     w sprawie wyznaczenia kierunku działania Burmistrzowi Zdzieszowic  
  PDFLII/412/2014
 
    25 września 2014 r.     w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
  PDFLII/411/2014     25 września 2014 r.     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
  PDFLII/410/2014     25 września 2014 r.     w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 rok  
  PDFLII/409/2014
 
    25 września 2014 r.     w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic  
  PDFLII/408/2014     25 września 2014 r.     w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej  
  PDFLI/407/2014     28 sierpnia 2014 r.     w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Zdzieszowicach  
  PDFLI/406/2014     28 sierpnia 2014 r.     w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali uzytkowych położonych w Rozwadzy przy ulicy Szkolnej na rzecz ich najemców  
  PDFLI/405/2014     28 sierpnia 2014 r.     w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia do "Wodociągi i Kanalizacja" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości przekraczającej 100.000,00 zł  
  PDFLI/404/2014     28 sierpnia 2014 r.     w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice  
  PDFLI/403/2014     28 sierpnia 2014 r.     w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sutalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
  PDFLI/402/2014     28 sierpnia 2014 r.     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
  PDFLI/401/2014     28 sierpnia 2014 r.     w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.  
  PDFLI/400/2014     28 sierpnia 2014 r.     w sprawie nieodpłatnego przekazania utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska  
  PDFLI/399/2014

 

 

    28 sierpnia 2014 r.     w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dozywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020" w formie pieniężnej  
  PDFLI/398/2014     28 sierpnia 2014 r.     w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice  

Zestawienie Uchwał Rady Miejskiej 

 

PDFL/397/2014

    26 czerwca 2014 r.     w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu  
  PDFL/396/2014     26 czerwca 2014 r.     w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice, wyzanaczenie inkasentów i i określenia wysokości ich wynagrodzeń za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice  
  PDFL/395/2014     26 czerwca 2014 r.     w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice dla terenu poszerzenia cmentarza  
  PDFL/394/2014     26 czerwca 2014 r.     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
  PDFL/393/2014     26 czerwca 2014 r.     w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 rok  
  PDFL/392/2014

PDFZałącznik do Uchwały Nr L/392/2014 cz.1

PDFZałącznik do Uchwały Nr L/392/2014 cz.2

    26 czerwca 2014 r.     w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Zdzieszowice"  
  PDFL/391/2014     26 czerwca 2014 r.     w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu  
  PDFL/390/2014     26 czerwca 2014 r.     w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
  PDFL/389/2014     26 czerwca 2014 r.     w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum  
  PDFL/388/2014     26 czerwca 2014 r.     w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wcyhowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bepłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice  
  PDFL/387/2014     26 czerwca 2014 r.     w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2014 r.  
  PDFL/386/2014     26 czerwca 2014 r.     w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2014 r.  
  PDFL/385/2014     26 czerwca 2014 r.     w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic  
  PDFL/384/2014     26 czerwca 2014 r.     w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok  
  PDFXLIX/383/2014     27 maja 2014 r.     w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zdzieszowice na sprawowanie opieki nad każdym dzieckiem objętym opieką w żłobku lub klubie dziecięcym  
  PDFXLIX/382/2014     27 maja 2014 r.     w sprawie udzielenie pełnomocnictwa  
  PDFXLIX/381/2014     27 maja 2014 r.     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
  PDFXLIX/380/2014     27 maja 2014 r.     w sprawie dokonania zmian budżetu  
  PDFXLIX/379/2014     27 maja 2014 r.     w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Klutury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach  
  PDFXLIX/378/2014     27 maja 2014 r.     w sprawie zmiany uchwały nr LII/406/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do 2015 roku  
  PDFXLIX/377/2014     27 maja 2014 r.     w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu  
  PDFXLIX/376/2014     27 maja 2014 r.     w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  
  PDFXLIX/375/2014     27 maja 2014 r.     w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szaletu miejskiego  
  PDFXLIX/374/2014     27 maja 2014 r.     w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic  
  PDFXLIX/373/2014     27 maja 2014 r.     w sprawie likwidacji Oddziału Zamiejscowego Publicznego Przedszkola nr 6 im. Jana Brzechwy w Zdzieszowicach  
  PDFXLIX/372/2014     27 maja 2014 r.     w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rozwadzy  
  PDFXLVIII/371/2014     24 kwietnia 2014r.     w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej  
  PDFXLVIII/370/2014     24 kwietnia 2014r.     w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych połozonych w Jasionej przy ulicy Głównej 16, udzielenia bonifikaty przy ich zbyciu oraz zastosowania innej stopy procentowej dla rat niespłaconej części ceny nabycia lokali  
  PDFXLVIII/369/2014     24 kwietnia 2014r.     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
  PDFXLVIII/368/2014     24 kwietnia 2014r.     w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014r.  
  PDFXLVIII/367/2014     24 kwietnia 2014r.     w sprawie przekazania skargi  
 

PDFXLVIII/366/2014

PDFZałącznik do Uchwały nr XLVIII_366_2014.pdf
 

    24 kwietnia 2014r.     w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  
 

PDFXLVIII/365/2014

PDFZałącznik do Uchwały XLVIII/365/2014

    24 kwietnia 2014 r.     w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  
  PDFXLVII/364/2014     27 marca 2014r.     w sprawie programu osłonowego "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020  
  PDFXLVII/363/2014     27 marca 2014r.     w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora  
  PDFXLVII/362/2014     27 marca 2014r.     w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zdzieszowice na lata 2014-2020  
  PDFXLVII/361/2014     27 marca 2014r.     w sprawie okreśelnia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objetych wieloletnim programem wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" lata 2014-2020  
  PDFXLVII/360/2014     27 marca 2014r.     w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2014  
  PDFXLVII/359/2014     27 marca 2014r.     w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki  
  PDFXLVII/358/2014     27 marca 2014r.     w sprawie dokonania zmian budżetu  
  PDFXLVII/357/2014     27 marca 2014r.     w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Zdzieszowice do stanu faktycznego  
  PDFXLVII/356/2014     27 marca 2014r.     w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Zdzieszowice do stanu faktycznego  
  PDFXLVII/355/2014     27 marca 2014r.     w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice  
  PDFVLVI/354/2014     4 marca 2014r.     w sprawie nieprzeprowadzania wyborów przedterminowych Burmistrza Zdzieszowic  
  PDFXLV/353/2014     20 lutego 2014r.     w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Zdzieszowice na lata 2014-2017"  
  PDFXLV/352/2014     20 lutego 2014r.     w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Zamiejscowego Publicznego Przedszkola nr 6 im. J. Brzechwy w Zdzieszowicach  
  PDFXLV/351/2014     20 lutego 2014r.     w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dozywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020" w formie rzeczowej  
 

PDFXLV/350/2014

    20 lutego 2014r.     w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców  
  PDFVLV/349/2014     20 lutego 2014r.     w sprawie wskazania kandydata na osobę pełniącą funkcję Burmistrza Zdzieszowic  
  PDFXLIV/348/2014     20 lutego 2014r.     w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Zdzieszowice  
  PDFXLV/347/2014     20 lutego 2014r.     w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza  
PDFXLIV/346/2014 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXLIV/345/2014 23 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia do "Wodociagi i Kanalizacja" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości przekraczającej 100.000,00 zł
PDFXLIV/344/2014 23 stycznia 2014r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości do "Wodociagi i Kanalizacja" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zdzieszowicach
PDFXLIV/343/2014 23 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014r.
PDFXLIV/342/2014 23 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza reprezentowania Gminy Zdzieszowice w Związku Gmin Śląska Opolskiego
PDFXLIV/341/2014 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieopłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020" w formie pieniężnej
PDFXLIV/340/2014 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza
PDFXLIV/339/2014 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekówdla gospodarstw domowych
PDFXLIV/338/2014 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Rozwadza
PDFXLIV/337/2014 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Krępna
PDFXLIV/336/2014 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Januszkowice
PDFXLIV/335/2014 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Żyrowa

PDFXLIV/334/2014

23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice - część 1
Wersja XML