Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2014 r.

PDFw spr dokonania zmian budżetu - korekta z dnia 26.06.2014.pdf

PDFw spr zmiany wieloletniej prognozy finansowej - korekta z dnia 26.06.2014.pdf

PDFw spr udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu.pdf

PDFw spr rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r..pdf

PDFw sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic za 2013 rok

PDFw spr uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2014 roku.pdf

PDFw spr uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2014 r..pdf

PDFw sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.

PDFw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zdzieszowicach na ul. Filarskiego 19.pdf

PDFw spr zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzeń za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice

PDFw sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFw spr przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice dla terenu poszerzenia cmentarza

PDFw sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Zdzieszowice

PDFZałożenia do planu zaoaptrzenia w ciepło, energię elektryczną a paliwa gazowe Gminy Zdzieszowice cz.1.pdf

PDFZałożenia do planu zaoaptrzenia w ciepło, energię elektryczną a paliwa gazowe Gminy Zdzieszowice cz.2 .pdf

PDFw sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu

PDFw sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice, w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum, w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

Materiały i Sprawozdania:

PDFRIO- opinia na temat wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej

PDFWniosek Komisji Rewizyjnej w spr udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic.pdf

PDFSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2013.pdf

PDFObjaśnienie do wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2013 rok.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania dotacji na zadania zlecone za 2013 rok; o wydatkach z wykonania zadań zleconych; z wykorzystania środków zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego; z wykorzystania środków przeznaczonych dla Samorządów Mieszkańców; z realizacji zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

PDFStopień zaawansowania programów wieloletnich.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu BA-EO.pdf

PDFSprawozdanie - Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny.pdf

PDFSprawozdanie - MGOKSiR.pdf

PDFSprawozdanie Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna.pdf

PDFInformacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zdzieszowice.pdf

PDFRIO- opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok.pdf

PDFSprawozdanie finansowe.pdf

Wersja XML