Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) 'OŚiGW' – roboty dodatkowe

Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) OŚiGW - roboty dodatkowe
Numer ogłoszenia w BZP : 332876 - 2014; data zamieszczeniaw BZP : 08.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Żłobek Samorządowy, Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 77 484 26 30, faks 77 484 26 30.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa - Żłobek.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) OŚiGW - roboty dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje : wykonanie studzienki wraz z wprowadzeniem zatapialnej pompy odprowadzającej wodę, wykonanie wentylacyjnych podstaw dachowych wraz z podłączeniem elektrycznym, podniesienie poziomu nawierzchni kostki brukowej przy wejściem do kotłowni, WC oraz pomieszczenia gospodarczego, wykonanie nowego komina i podłączenia poza strefą kotłowni, montażu grzejników w 3 pomieszczeniach ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.33.24.00-7, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3696,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

Wersja XML