Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasiłek celowy przysługuje zgodnie z art. 39 i 41 ustawy o pomocy społecznej:

 

Zasiłek celowy może być przyznany z przeznaczeniem na:

 

W szczególnych okolicznościach zasiłek celowy może otrzymać osoba lub rodzina o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, jest to wówczas zasiłek celowy specjalny bezzwrotny.

Nazwa procedury Zasiłek celowy
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.) art. 39 i art. 41

Wymagane dokumenty

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów, po uprzednim złożeniu wniosku osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej, pracownika socjalnego:

 1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

 2. skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu)

 3. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;

 4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

 5. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;

 6. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

 7. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

 8. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

 9. zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;

 10. dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

 11. zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

 12. zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

 13. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;

 14. decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;

 15. zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników ;

 16. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

 17. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;

 18. zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

 19. zaświadczenia albo oświadczenia , o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej;

 20. zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej;

 21. decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;

 22. oświadczenia o stanie majątkowym;

 23. inne - w zależności od charakteru sprawy.

Termin i sposób załatwienia

Decyzję administracyjną wydaje się w ciągu miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnionego wniosku  w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków. Decyzja jest poprzedzona przeprowadzonym przez pracownika socjalnego wywiadem środowiskowym, który przeprowadza się w ciągu 14 dni od wpłynięcia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice

Jednostka odpowiedzialna

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach

Wersja XML