Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikaty KRUS

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników - wymiar składek, terminy ich opłacania

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu informuje, że składki na ubezpieczenie społeczne rolników, niezależnie od rodzaju ubezpieczenia (z mocy ustawy czy na wniosek) opłacane są kwartalnie. Termin ich płatności przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału tj.:

- 31 stycznia za I kwartał

- 30 kwietnia za II kwartał

- 31 lipca za III kwartał

- 31 października za IV kwartał

Płatnicy składek, którzy z powodu nieregularnego wpływu dochodów, nie są w stanie terminowo opłacić należnych składek, mogą dokonywać częściowych przedpłat w taki sposób, aby łączna kwota dokonanych wpłat pokryła pełną wysokość składki w obowiązującym do zapłaty terminie. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników dopuszcza również możliwość dokonywania potrąceń wypłacanych świadczeń przysługujących rolnikowi, na poczet zaległych składek, do opłacania których jest zobowiązany.

Aktualny wymiar składki na ubezpieczenie społeczne rolników można sprawdzić na stronie internetowej:

http://www.krus.gov.pl

Dla ułatwienia opłacania składek na ubezpieczenie jednostki organizacyjne KRUS przesyłają płatnikom druki przekazów z wymiarem należnych do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Natomiast brak z KRUS druku przekazu (polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej) lub nieznajomość aktualnej wysokości składki nie zwalnia z obowiązku terminowego płacenia składek. Wówczas płatnik składek dokonuje wpłaty na rachunek właściwej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS.

Wpłata realizowana zarówno poprzez przelew elektroniczny jak i na podstawie wpłaty gotówkowej powinna dotyczyć jednego płatnika i w polu „tytułem” powinna zawierać między innymi takie dane jak:

- imię i nazwisko osoby ubezpieczonej/ osób ubezpieczonych

- rodzaj ubezpieczenia (społeczne rolników lub zdrowotne)

- okresu jakiego dotyczy wpłata

WAŻNE!!! Nie należy łączyć na jednym przekazie wpłat za ubezpieczenie społeczne rolników z ubezpieczeniem zdrowotnym.

Nieopłacenie składek w ustawowym terminie skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. Odsetki liczone są za każdy dzień zwłoki, począwszy od następnego dnia po upływie terminu płatności, aż do dnia dokonania zapłaty włącznie. Stopę procentową odsetek za zwłokę ustala Minister Finansów, a obwieszczenie w tej sprawie publikowane jest w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej polskiej „monitor Polski” – docelowy adres:

http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/tabele-stawek-odsetek-za-zwloke-od-zaleglosci-podatkowych/stawka-podstawowa1

                                                                                     opracowała:
                                                                                     Ewelina Elias
                                                                                     Kierownik Wydziału Ubezpieczeń
                                                                                     OR KRUS w Opolu


Od 1 grudnia 2018 r. rolnicy nie muszą dostarczać zaświadczeń lekarskich do KRUS

Od 1 grudnia 2018 r. zaświadczenia lekarskie są wystawiane tylko w formie elektronicznej e-ZLA i rolnik nie musi dostarczać osobiście zaświadczenia w celu nabycia prawa do świadczenia.

E-ZLA wystawione rolnikowi (domownikowi rolnika) zostaje przekazane do systemu informatycznego KRUS i w oparciu o to zaświadczenie jest rozpatrzone prawo do zasiłku chorobowego.

Zaświadczenia lekarskie wydawane w formie papierowej (ZUS-ZLA) obowiązywały do 30 listopada 2018 r. Biorąc pod uwagę, że papierowe zaświadczenia po 30 listopada nadal wpływają do organów rentowych, w tym do KRUS, dbając o interesy ubezpieczonego informujemy, że potwierdzenie czasowej niezdolności do pracy wystawione w formie papierowego dokumentu można wyjątkowo uznać za podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego o ile na tym dokumencie znajdują się dane wymagane do wypłaty tego zasiłku.

Przede wszystkim dokument ten musi zawierać:

Jeżeli tych niezbędnych danych zabraknie, lekarz będzie zobowiązany do ich uzupełnienia.
W przeciwnym razie brak będzie podstaw do wypłaty przez Kasę zasiłku chorobowego.

Powyższe zaświadczenia lekarskie stosownie do art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z upoważnienia lekarza mogą być wystawiane także przez osoby wykonujące:

            1) zawód medyczny,

            2) czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Kiedy rolnik traci prawo do zasiłku chorobowego?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Zasady przysługiwania zasiłku chorobowego dostępne są pod adresem: https://www.krus.gov.pl


Terminy przekazywania PIT  za 2018 r.

W związku z zakończonym rokiem podatkowym 2018 r. organy rentowe są obowiązane sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku według ustalonego wzoru (tj. PIT-40A) podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych (…) oraz właściwym urzędom skarbowym.

Gdy organ rentowy nie dokonuje rocznego obliczenia podatku, zobowiązany jest sporządzić i przekazać inną informację o wysokości uzyskanego przychodu (PIT-11).

Informujemy, że takie dane zostaną przesłane drogą elektroniczna do urzędów skarbowych do końca stycznia 2019 r.

Natomiast formularze PIT do świadczeniobiorców będą przekazane tak jak dotychczas, to jest do 28 lutego 2019 r.


Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2019 r.

Waloryzacja to coroczna podwyżka świadczeń przeprowadzana w miesiącu marcu. Wprowadzono ją, by emeryci i renciści nie tracili na podwyżkach cen (np. energii, czy gazu). Podwyżce podlegają emerytura podstawowa oraz emerytury i renty z ubezpieczenia. Waloryzacja emerytur i rent rolniczych jest przeprowadzona w marcu, a dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu, w ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności.

Prezes Kasy ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, obowiązującą od tego terminu kwotę emerytury podstawowej.
O waloryzację emerytury czy renty nie trzeba składać wniosku, KRUS waloryzuje te świadczenia z urzędu. Informacje o podwyższeniu  świadczenia osoby uprawnione powiadamiane są decyzją.

Informacje o ile wzrosną świadczenia emerytalno-rentowe od 1 marca 2019 r. zostaną Państwu przedstawione w kolejnym numerze Kuriera Rolniczego.

opracowała:
Iwona Porowska
Kierownik Wydziału Świadczeń
OR KRUS w Opolu


OPOLSKIE ODDZIAŁY KRUS, OODR, ARiMR ORAZ KOWR PODPISAŁY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Z inicjatywy Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu w dniu 18.12.2018r. przedstawiciele Oddziałów Regionalnych:

 1. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu,
 2. Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,
 3. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu,
 4. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu

podpisali Porozumienie o wzajemnej współpracy przy organizacji spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla rolników.

Niniejsze Porozumienie objęła swym patronatem Wicewojewoda Opolski Pani Violetta Porowska.

Podpisane Porozumienie jest pierwszym tego rodzaju wspólnym przedsięwzięciem, którego przedmiotem jest wzajemna współpraca stron przy organizacji spotkań szkoleniowo-informacyjnych,  realizujących  cele  edukacyjne oraz  prewencyjne, skierowane do rolników, z zakresu adekwatnego do przedmiotu działalności każdej ze stron Porozumienia, w szczególności:

Porozumienie zakłada współpracę długookresową, nakierowaną na wypracowanie cykliczności spotkań z rolnikami. Panele szkoleniowo-informacyjne będą okazją do przekazywania najbardziej aktualnych zagadnień bieżących, dotyczących pracy rolnictwie.

sporządził:
Joanna Skuratowicz
Kierownik Samodzielnego Referatu
Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR w Opolu


WYKORZYSTANIE LIMITU SKUMULOWANEJ KWOTY POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu informuje, że w 2018r. została w 100%  wykorzystana wysokość  krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie.

Jednocześnie, wiele wniosków o pomoc za rok 2018 zostało rozliczone na początku roku 2019.

Tak więc na dzień 15-01-2019r. wykorzystano limit pomocy de minimis w rolnictwie stanowi 71,33%.

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy w ramach programu de minimis, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym w rolnictwie, mogą na stronie internetowej MRiRW (https://srpp.minrol.gov.pl) obserwować kwotę wykorzystanego krajowego limitu pomocy.

                                                                                     opracowała:
                                                                                     Kierownik Wydziału Ubezpieczeń
                                                                                     Ewelina Elias

Wersja XML