Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Starosta Krapkowicki zawiadamia (kopia pisma):
O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla:

Wyłożenie nastąpi w dniach od 08.04.2019r do 29.04.2019r. w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1 pokój 17 w godzinach od 9.00 do 14.00.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Czynności wyłożenia udokumentowane zostaną w formie protokołu.
Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzania operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio pełnomocnicy. Po okresie wyłożenia projekt staje się operatem ewidencji gruntów i budynków, a informacja o tym ogłoszona będzie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. W terminie 30 dni od daty ogłoszenia, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w tym operacie, może złożyć zastrzeżenia do tych danych. O przyjęciu lub odrzuceniu zastrzeżeń Starosta rozstrzyga w formie decyzji.
Nowe lub zmienione dane dotyczące przedmiotu modernizacji staną się obowiązujące i będą podstawą m.in. wymiaru podatków i świadczeń oraz oznaczeń nieruchomości w księgach wieczystych.

PDFZawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków m.in. dla miasta Zdzieszowice

Wersja XML