Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kodeks Etyczny pracowników Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

Preambuła

     Etyczne podstawy działania administracji nie są celem samym w sobie, lecz stanowią rękojmię dobrej pracy w klimacie wzajemnego zaufania, są również narzędziem budowania zaufania do administracji wśród petentów (klientów) korzystających z usług administracji. Kodeks etyczny pracowników Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oparty został na podstawowych wartościach etycznych tj.: uczciwości, lojalności, prawości, wiarygodności, profesjonalizmie, poszanowaniu ludzi. Wartości te mają być pomostem łączącym przełożonego z podwładnym, współpracowników oraz Urząd z klientem.

Cel kodeksu

Celem kodeksu jest:

Zasady ogólne
- Artykuł 1 -

 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych – pełnieniem służby publicznej.
 2. Zasady określone w kodeksie winne być stosowane przez wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego zwanych dalej pracownikami samorządowymi.

Zasady postępowania
- Artykuł 2 -

 1. Pracownik pamięta, że swoim postępowaniem tworzy wizerunek pracownika samorządowego i urzędu.
 2. Pracownik zawsze dba o prestiż Urzędu i jakość wykonywanej pracy.
 3. Pracownik przedkłada dobro publiczne nad własne interesy.
 4. Pracownik zachowuje uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami Urzędu, a także z przełożonymi, podwładnymi i współpracownikami.

Wykonywanie obowiązków
- Artykuł 3 -

 1. Pracownik samorządowy wykonuje swoje obowiązki rzetelnie i bezstronnie, wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę i umiejętności.
 2. Pracownik samorządowy rozpatruje sprawy klientów zgodnie z prawem i przewidzianą procedurą działania.
 3. Pracownik dba o terminowe i zgodne pod względem formalnym i merytorycznym wykonywanie zadań wynikających z zakresu jego obowiązków oraz dodatkowych dyspozycji i poleceń przełożonych.
 4. Racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodaruje publicznymi środkami finansowymi i jest gotowy do rozliczenia swoich działań w tym zakresie.
 5. Pracownik jest przygotowany do racjonalnego, merytorycznego i prawnego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania.
 6. Pracownik nie uchyla się od odpowiedzialności za swoje postępowanie. Jest gotów do przyjęcia krytyki w razie zaniedbania swoich obowiązków, uznania swoich błędów oraz do ich niezwłocznego naprawienia.
 7. Pracownik w miejscu pracy koncentruje się wyłącznie na sprawach służbowych.
 8. Pracownik sumiennie wykonuje polecenia przełożonego, a jeżeli w jego przekonaniu polecenie jest niezgodne z prawem, przedstawia mu swoje wątpliwości lub zastrzeżenia, a w przypadku braku reakcji przedstawia je odpowiednim organom.
 9. Pracownikowi nie wolno wykonać polecenia, które stanowiłoby przestępstwo lub groziłoby stratami dla gminy.
 10. W kontaktach z klientem pracownik samorządowy wyróżnia się taktownością, uprzejmością, wysoką kulturą osobistą oraz życzliwością i dbałością o odpowiednią i rzetelną obsługę klienta.

Merytoryczne przygotowanie pracownika do pracy
- Artykuł 4 -

 1. Pracownik dba o podnoszenie swoich kwalifikacji i pogłębiania wiedzy zawodowej potrzebnej do wykonywania zadań.
 2. Dąży do pełnej znajomości aktów prawnych.
 3. Pracownik jest przygotowany do jasnego, merytorycznego i prawnego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania.

Zasada przejrzystości i zapobiegania korupcji
- Artykuł 5 -

 1. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i nie budziło podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym.
 2. Nie podejmuje żadnych prac i zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi.
 3. Pracownik samorządowy nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani obietnic takich korzyści od klientów za załatwienie ich spraw.
 4. Pracownik w prowadzonych sprawach traktuje bezstronnie i jednakowo wszystkich klientów, nie ulegając żadnym naciskom.
 5. Umożliwia obywatelom dostęp do informacji publicznej, szanując prawo do informacji mając na względzie jawność działania administracji samorządowej, dochowując przy tym tajemnicy służbowej.
 6. Pracownik dochowuje tajemnicy służbowej, nie ujawnia informacji stanowiącej informacje niejawne ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych zarówno w czasie trwania stosunku pracy w urzędzie, jak i po jej zakończeniu.

Zasada bezstronności politycznej
- Artykuł 6 -

 1. Pracownik samorządowy lojalnie i rzetelnie realizuje zadania służbowe bez względu na własne przekonania i polityczne poglądy.
 2. Nie manifestuje publicznie w miejscu pracy swoich poglądów i sympatii politycznych.

Postanowienia końcowe

 1. Pracownicy samorządowi zobowiązali się przestrzegać zasad Kodeksu Etycznego wypracowanego wspólnie podczas spotkań pracowniczych i przyjętego na zebraniu pracowniczym w dniu 4 sierpnia 2005r.
 2. Deklaracja przestrzegania zasad i wartości zapisanych w niniejszym kodeksie poprzedzona zostanie pisemnym oświadczeniem, załączonym do akt osobowych.
 3. Nad prawidłowym funkcjonowaniem kodeksu czuwała będzie Komisja Etyczna powołana zarządzeniem Burmistrza Zdzieszowic.
 4. Zasady Kodeksu Etycznego będą corocznie poddawane ocenie i dyskusji, a wnioski będą wykorzystywane przy jego aktualizacji.
Wersja XML