Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-03-03 Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w dniu 02.03.2020 r. ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. W związku z powyższym Gmina Zdzieszowice planuje wystąpić do WFOŚiGW w Opolu z wnioskiem o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice.

Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w wysokości 40 % kosztów ww. zakresu.
Pozostałe 60% kosztów ww. zakresu poniesie właściciel nieruchomości, z której usunięte zostaną wyroby zawierające azbest.

W związku z powyższym Gmina Zdzieszowice ogłasza wstępny nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie od dnia 04.03.2020 r. do 27.03.2020 r. (wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej www.zdzieszowice.pl,)

Wniosek można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach - pokój nr B-203. Wnioski wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Sprawę prowadzi Aleksandra Kałużna – tel. 77 40 64 453.

W przypadku dużej ilości wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Zdzieszowic
Sybila Zimerman


DOCXwniosek o dofinansowanie (.docx)

ODTwniosek o dofinansowanie (.odt)

PDFwniosek o dofinansowanie (.pdf)

Załączniki do wnioski o dofinansowanie:

 1. PDFOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
 2. PDFOświadczenie współwłaściciela o wyrażeniu zgody na realizację zadania
 3. PDFOświadczenie właściciela o wyrażeniu zgody na realizację zadania
 4. PDFOświadczenie o pomocy de minimis
 5. PDFInformacja o wyrobach zawierających azbest
 6. PDFOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
 7. PDFOświadczenie o zobowiązaniach publicznoprawnych
 8. PDFOświadczenie dotyczące kosztów związanych z zadaniem
Wersja XML