Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-05-27 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego, udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Jasiona

Informacja o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020, poz. 310 z póź.zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 20.12.2019 r. pełnomocnika Pana Marka Klyka, działającego w imieniu Gminy Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, w sprawie:

- wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielnego przez Starostę Krapkowickiego nr ROŚ.6223- 14/09 z dnia 23 grudnia 2009 r., dotyczącego odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowów szczegółowych, zlokalizowanych na dz. ew. nr 199 a.m. 1 w m. Jasiona, pochodzących z odwonienia zlewni w obrębie ulic: Głównej, Polnej i Krótkiej za pomocą dwóch istniejących wylotów kanalizacji deszczowej W1 zachodniego i W1 wschodniego, udzielonego do dnia 31.12.2019 r.

- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych ujętych poprzez system kanalizacji deszczowej z obszaru zlewni wydzielonej na terenie miejscowości Jasiona, obejmującej rejon ul. Głównej (droga powiatowa), ul. Krótkiej i ul. Polnej (drogi gminne) wraz z ciążącymi do nich ternami, położonymi wzdłuż tych ulic, poprzez dwa istniejące wyloty do rowów drogowych zlokalizowanych na działce ew. 199 a.m. 1., obr. Jasiona, tj:
• wylot W-l.JS o średnicy 0800 do rowu drogowego lewostronnego w km 0+029 drogi gminnej
• wylot W-2.JS o średnicy 0600 do rowu drogowego prawostronnego w km 0+030 drogi gminnej

PDFinformacja

Wersja XML