Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty unijne w Gminie Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice realizuje projekt pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Nowej 3 w Zdzieszowicach (OŚiGW) - segment G” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wartość przedsięwzięcia wynosi: 1 324 510,02 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, tj.: 1 115 975,25 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej oraz obniżenie kosztów energetycznych związanych z utrzymaniem energetycznym budynków użyteczności publicznej w Gminie Zdzieszowice, w zakresie jednego z segmentów budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 (G – basen z zapleczem).

W ramach termomodernizacji budynku przewiduje się:

- ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian w gruncie, ścian wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami a przestrzenią wentylacyjną stropodachów, stropodachów i dachów, stropów nad przejazdem,
- wymianę pokrycia dachu budynku wraz z obróbkami,
- przemurowanie kominów,
- przemurowanie ścian szczytowych oraz attyk,
- wymianę rynien i rur spustowych oraz wpustów kanalizacji deszczowej,
- izolację pionową ścian fundamentowych,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z instalacją nawiewników
- modernizację instalacji c.o.
- wymianę instalacji odgromowej.


Gmina Zdzieszowice realizuje projekt pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Wartość projektu wynosi: 69 600,00 zł, w 100% finansowane ze środków Unii Europejskiej.


Inwestycje zrealizowane przez Gminę Zdzieszowice, które otrzymały dofinansowanie ze środków pozabudżetowych

Wersja XML