Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Oleszce, przy ul. Wiejskiej – budowa wiaty rekreacyjnej

Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dnia 14 września 2020 r. Burmistrz Zdzieszowic Sybila Zimerman wraz z Skarbnik Gminy Zdzisławą Krukowską podpisali umowę z Samorządem Województwa Opolskiego o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt pt. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Oleszce, przy ul. Wiejskiej – budowa wiaty rekreacyjnej” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 34.829,00 zł, co stanowi 63,63% sumy kosztów kwalifikowanych całej operacji. Całkowita wartość zadania szacowana jest na 67.866,35 zł brutto.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru wiejskiego Krainy św. Anny poprzez inwestycje w przestrzeń publiczną oraz w obiekty i infrastrukturę podnoszącą jakość życia z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne.

Planowanym wynikiem operacji jest nowy obiekt infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej – wiata w sołectwie Oleszka.

CEL: Rozwój atrakcyjności obszaru wiejskiego Krainy św. Anny, poprzez budowę ogólnodostępnego miejsca infrastruktury rekreacyjnej – wiaty w miejscowości Oleszka.

Wersja XML