Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w dniu 28.05.2021 r. ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

W związku z powyższym Gmina Zdzieszowice planuje wystąpić do WFOŚiGW w Opolu z wnioskiem o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice.

Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w wysokości 40 % kosztów w/w zakresu.

Pozostałe 60% kosztów w/w zakresu poniesie właściciel nieruchomości, z której usunięte zostaną wyroby zawierające azbest.

W związku z powyższym Gmina Zdzieszowice ogłasza wstępny nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie od dnia 01.06.2021 r. do 18.06.2021 r. (wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej www.zdzieszowice.pl).

Wniosek można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach.

Wnioski wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Sprawę prowadzi Aleksandra Kałużna – tel. 77 40 64 453.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

DOCXWniosek o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice (format docx)
PDFWniosek o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice (format pdf)

PDFZałącznik Nr 1 - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
PDFZałącznik Nr 2 - oświadczenie współwłaściciela
PDFZałącznik Nr 3 - oświadczenie właściciela
PDFZałącznik Nr 4 - oświadczenie o pomocy de minimis
PDFZałącznik Nr 5 - informacja o wyrobach zawierających azbest
PDFZałącznik Nr 6 - ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
PDFZałącznik Nr 7 - oświadczenie
PDFZałącznik Nr 8 - oświadczenie

Wersja XML