Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatek Osłonowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach informuje, iż realizuje zadania wynikające z ustawy o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 poz.1 ze zm.)

Wniosek
Druki wniosków w wersji papierowej można pobrać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.
Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. 
Wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożyli wniosku do końca stycznia, nadal mogą ubiegać się wsparcie.  W takiej sytuacji należy złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski można składać/przesłać:
1. osobiście w siedzibie ośrodka - ul. Góry Św. Anny 21B/2
2. pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, ul. Góry Św. Anny 21b/2, 47-330 Zdzieszowice,
3. drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2020 r. poz. 111 ze zm.) nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
Przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego brany jest pod uwagę następujący dochód:
-
dla wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca – dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2020 roku,
- dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października – dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku.

2. osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.), wynosi rocznie:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Informację o przyznaniu dodatku osłonowego jest przesyłana wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej we wniosku o dodatek osłonowy. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Dalsze informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 474 97 13, 77 474 97 15, 77 474 97 16

Dokumenty do pobrania:

 

PDFWnosek dodatkowy formularz skład rodziny.pdf

PDFPouczenie dodatek osłonowy.pdf

PDFKlauzula informacyjna dodatek osłonowy.pdf

PDFOświadczenie na wniosek strony.pdf

Wersja XML