Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium

Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r poz. 503) zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 maja do 3 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, w pokoju nr B-207, w godzinach pracy urzędu.

Projekt studium w terminie wyłożenia podlega również publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.zdzieszowice.pl/ w zakładce: akty prawne o podstawowym znaczeniu/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - konsultacje.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, o godzinie 14.00, w Sali narad B112.

PDFprognoza_przyr_SUiKZP_ZDZIESZOWICE_05_22_wyl.pdf (930,08KB)
JPEGrysunek_prognozy_przyrodniczej_studium_ Zdzieszowice.jpeg (2,93MB)
PDFzal1_tekst_SUiKZP_ZDZIESZOWICE_05_22_wyl.pdf (2,90MB)
JPEGzal2_rysunek_kierunków_studium_ Zdzieszowice.jpeg (2,85MB)
JPEGzal3_rysunek_uwarunkowań_studium_ Zdzieszowice.jpeg (3,37MB)

 


 

Wersja XML