Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o III Sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 14 czerwca 2022 r.

Na podstawie § 19 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/247/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach i nadania jej "statutu" (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 1158) zwołuję III Sesję Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach.

Sesja odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach.
 4. Złożenie sprawozdania z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zakończenie III Sesji Gminnej Rady Seniorów.

Przewodnicząca

Gminnej Rady Seniorów

Krystyna Obstoj

Wersja XML