Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestycje zrealizowane przez Gminę Zdzieszowice, które otrzymały dofinansowanie ze środków pozabudżetowych

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

„Rowerem bliżej naszego  dziedzictwa” III etapy
Projekty miały na celu rozwijanie turystyki na terenie gminy oraz całego Euroregionu Pradziad poprzez oznakowanie ścieżek rowerowych, umieszczenie tablic informacyjnych i znaków tras rowerowych, znajdujących się na terenie Gminy Zdzieszowice oraz wydanie map turystycznych Gminy Zdzieszowice wraz z zaznaczeniem szlaków rowerowych. Dodatkowo wykonano interaktywną mapę turystyczną Gminy Zdzieszowice.

„Tworzenie warunku rozwoju przedsiębiorstw na terenie strefy Borek w miejscowości Rozwadza”
Przedmiotem inwestycji było kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Strefie Rozwoju Gospodarczego BOREK, która została zrealizowana poprzez budowę drogi gminnej i uzbrojenie jej w instalacje umożliwiająca prowadzenie działalności gospodarczej. Obecnie na tym terenie znajduje się zakład produkujący opakowania „Nordfolien”.

„Taniec łączy ludzi – III Przegląd Tańca Szkół Podstawowych”
Celem projektu było promowanie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Zdzieszowice a Gminą Mikulovice oraz społeczna integracja młodzieży szkół uczestniczących w projekcie. Projekt poprzez działania w nim przewidziane przyczyni się do rozwoju kontaktów międzyludzkich wśród rówieśników z Polski i Czech oraz do wzrostu popularności tańca jako znakomitej formy spędzania wolnego czasu.
W ramach projektu Gminę Zdzieszowice odwiedziła grupa młodzieży czeskiej, która wzięła również udział w organizowanym turnieju tańca. W ramach projektu młodzież czeska przybyła do naszej Gminy dzień wcześniej, uczestniczyła w imprezach integracyjnych razem z młodzieżą polską: wycieczce do zamku w Mosznej oraz dyskotece.
Na scenie zdzieszowickiego kina zaprezentowało się łącznie 220 osób z 10 szkół: PSP nr 1 w Zdzieszowicach, PSP nr 2 w Zdzieszowicach, PSP nr 3 w Zdzieszowicach, PSP nr 2 w Gogolinie, PSP Większyce, PSP Rozwadza, PSP Krępna, PSP Żywocice, ZŠ Mikulovice, PSP Brożec. Przegląd odbywał się zgodnie z regulaminem przesłanym wcześniej wszystkim uczestniczącym szkołom (dla ZŠ Mikulovice regulamin został przesłany w języku czeskim). Trzyosobowe jury dokonało oceny wszystkich biorących udział w Przeglądzie oraz wybrało laureatów. Wszyscy uczestnicy otrzymali poczęstunek, pamiątkowe smycze wraz z identyfikatorami (holderami) oraz dyplomy.

„Modernizacja Przestrzeni Publicznej w Żyrowej"
Operacja składała się z 5 projektów budowlanych małej architektury 1. Parking przy sali spotkań wiejskich, 2. Kozi Rynek – mała architektura, 3. Przebudowa ulicy ogrodowej – chodnik, 4. Przebudowa ulicy Korfantego – chodnik  5. Staw wiejski.
Wykonanie w/w zadań operacji „Modernizacja przestrzeni publicznej w Żyrowej” korzystnie wpłynęło na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej sołectwa oraz podniosło standard życia społeczności wiejskiej.

„Budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej – Remont dachu”
Realizacja zadania pod nazwą „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej”, polegająca na zmianie konstrukcji dachu nad budynkiem zlokalizowanym w Krępnej (gmina Zdzieszowice) przy ulicy Jasiońskiej ma na celu aktywizację mieszkańców sołectwa Krępna, zaspokojenie ich potrzeb społecznych oraz kulturalnych.

„Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach”
Przedmiotem projektu jest przebudowa otwartego basenu w Zdzieszowicach. Inwestycja ta obejmuje remont budynku administracyjno – socjalnego, budowę niecki basenu pływackiego, zjeżdżalni i brodzika dla dzieci, jak również budowę nowego budynku technicznego (budynek filtrów i dozowania środków chemicznych) ze stacją uzdatniania wody, magazynami i pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników.

„Obszar przyrodniczo niedoceniany – Zdzieszowice w Krainie Św. Anny”
W ramach projektu przygotowano wystawę fotograficzną pod tytułem „Obszar przyrodniczo niedoceniony – Zdzieszowice w Krainie św. Anny” oraz wykonano 1000 szt. albumu przedstawiającego różnorodność środowiska naturalnego Gminy Zdzieszowice, obszaru wchodzącego w skład Krainy św. Anny. Fotografie zamieszczone zarówno w folderze, jak i pokazywane na wystawie są przeplatane wierszami nawiązującymi do otaczającego nas środowiska. Podczas wernisażu promującego album odbyła się wystawa zdjęć wielkoformatowych, przedstawiająca zdjęcia z albumu, która zakończyła się instruktażem o tematyce "fotografia przyrodnicza" prowadzonym przez autora zdjęć.

„Przebudowa boiska sportowego w Krępnej - ETAP III”
W ramach projektu powstał nowoczesny obiekt sportowy (dwa boiska sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in. kabiny dla zawodników, piłkochwyty, ogrodzenie). W ramach projektu wykonano: wymianę murawy dla istniejącego boiska sportowego, zapobiegającą podmakaniu terenu i widocznym zastojom wody na płycie boiska, boiska treningowe wg. technologi stosowanej przy budowie płyty boiska głównego, przesunięcie piłkochwytów - oddalenie od linii boiska głównego, montaż trybuny dla kibiców z 72 miejscami do siedzenia oraz kabin dla zawodników, ogrodzenie terenu z czterema furtkami i bramą wjazdową, ogrodzenie na placu zabaw – utworzenie bezpiecznej strefy dla dzieci, demontaż obecnego oświetlenia terenu oraz wykonanie oświetlenia dla boiska treningowego.

„Budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach”
Przedmiotem projektu jest promocja dziedzictwa przyrodniczego, poprawa jakości życia społeczności lokalnej oraz stworzenie warunków umożliwiających wzrost atrakcyjności turystycznej oraz przyrodniczo-naukowej Krainy św Anny poprzez budowę ścieżki spacerowo - dydaktycznej w miejscowości Januszkowice. W ramach innowacji projektu wykonano: ścieżki o szerokości 2,5 m o nawierzchni z miału kamiennego, jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości od 3,0 m do 5,0 m.
Wykonano elementy małej architektury: zestawy składające się ze stołów z dwoma ławkami, ławki pojedyncze z oparciem, kosze na śmieci, tablice informacyjne powitalne zawierająca informacje dotyczące Inwestora (dane adresowe telefon, herb itp.), nazwy i danych ścieżki dydaktycznej, mapy lokalizacyjne (mapa obejmująca obszar całej gminy, mapa bezpośredniego rejonu ścieżki) oraz logotypy informujące o dofinansowaniu, tablice przyrodnicze zawierające informacje dotyczące Inwestora (dane adresowe, telefon, herb itp.), nazwa ścieżki dydaktycznej, zdjęcia ptaków oraz informacje na ich temat.

„Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Nowej 3 w Zdzieszowicach (OŚiGW) - segment G”
Projekt polega na termomodernizacji jednego z segmentów budynku szkolnego (G –basen z zapleczem) z częściową przebudową związaną z pracami termomodernizacyjnymi. W ramach termomodernizacji budynku przewiduje się: - ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian w gruncie, ścian wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami a przestrzenią wentylacyjną stropodachów, stropodachów i dachów, stropów nad przejazdem, - wymiana pokrycia dachu budynku wraz z obróbkami - przemurowanie kominów - przemurowanie ścian szczytowych oraz attyk - wymiana rynien i rur spustowych oraz wpustów kanalizacji deszczowej - izolację pionową ścian fundamentowych - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z instalacją nawiewników - modernizacja instalacji c.o. - wymiana instalacji odgromowej.

Wersja XML