Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Atrakcyjna Szkoł@.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach – Atrakcyjna Szkoł@!!!

W tym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w projekcie nr POKL.09.01.02-16-027/08 pod nazwą „Atrakcyjna Szkoł@”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Podziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, współfinansowanego przez Unie Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundację Dla Dobra Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu której jesteśmy partnerem.

Projekt przewiduje wsparcie zarówno uczniów jak i nauczycieli naszej szkoły. Nauczyciele poprzez udział w warsztatach nabędą umiejętności stosowania skuteczniejszych niż formy tradycyjne metod, technik i narzędzia wspomagających nauczanie i uczenie się (mnemotechniki, kinezjologia edukacyjna, szybkie czytanie, planowanie uczenia się, itp.

Ponadto planujemy:

 1. przeprowadzenie przez przeszkolonych wcześniej wybranych nauczycieli - 14 h wewnątrzszkolnego szkolenia z zastosowania skuteczniejszych niż formy tradycyjne metod, technik i narzędzia wspomagających nauczanie i uczenie się (mnemotechniki, kinezjologia edukacyjna, szybkie czytanie, planowanie uczenia się, itp.) dla grupy nauczycieli ze swojej szkoły, przekazując im podstawowe umiejętności w stosowaniu tych metod i technik w przygotowaniu się do lekcji i jej prowadzeniu.

 2. przeprowadzenie w szkole 16 h warsztatów z form usprawniających uczenie się dla uczniów uczestniczących w projekcie.

 3. opracowanie scenariusza zajęć dot. form efektywnego uczenie, który będzie udostępniony do wykorzystania przez pozostałych nauczycieli na lekcjach wychowawczych, innych zajęciach pozalekcyjnych lub godzinach do dyspozycji dyrektora.

 4. przeprowadzenie dla społeczności szkolnej wraz z uczniami uczestniczącym w projekcie, lekcji pokazowej z wybranej tematyki z jednoczesnym zastosowania skuteczniejszych niż formy tradycyjne metod, technik i narzędzia wspomagających nauczanie i uczenie się.

 5. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki i Nauk i Ziemi

 6. zastosowanie podczas realizacji projektu w szkole udostępnionych przez Fundację narzędzi ICT (witryny szkół do samodzielnego wypełniania, wirtualne koła tematyczne na których zamieszane będą, wytworzone treści edukacyjne, fora, itp.),

 7. udział uczniów w wirtualnych mini wykładach i konsultacjach z metod i technik usprawniających uczenie się.

 8. udział uczniów w wirtualnych mini wykładach i konsultacjach z ICT.

 9. Udział nauczycieli i uczniów w kursie e-learningowym z zakresu form usprawniających uczenia się. Kurs ten będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli i uczniów szkoły.

 10. Wdrażanie projektu rozwojowego pod tytułem:

Atrakcyjna Szkoł@ – Praktyczny Matematyk

W ramach projektu proponujemy zajęcia pozalekcyjne (32 godz. miesięcznie) z dziedziny Matematyki, Nauk o Ziemi. Podczas zajęć nauczyciele prowadzący będą rozwijać zdolności i zainteresowania matematyczne uczniów a także pogłębiać wiedzę w dziedzinie nauk o Ziemi (elementy astronomii, meteorologii, przyrody) min. poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej, a także nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Do dyspozycji będzie tablica interaktywna wraz z systemem szybkiego sprawdzania i podnoszenia wiedzy grupy, opartym o testy multimedialne – Testico a także pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. Program, cele i zadania do realizacji w trakcie zajęć będą uwzględniać propozycje, zainteresowania i oczekiwania uczniów. Zaplanowane zostaną projekty badawcze a nauczanie będzie przebiegało z wykorzystaniem nabytej wiedzy na temat nowoczesnych technik, form, narzędzi wspomagających efektywne nauczania i uczenie się. Planuje się również zajęcia pozaszkolne w ramach wycieczki do Wrocławia na XII Dolnośląski Festiwal Nauki – wrocławskie spotkania matematyczne, udział w wykładzie "Jak matematyk pakuje się na wycieczkę?" (wykład wymagający jedynie znajomości elementarnej arytmetyki. Na prostych przykładach pokazuje zastosowanie programowania dynamicznego -w szczególności tzw. algorytmu plecakowego- do ważnych zastosowań np. w teorii optymalizacji i w zarządzaniu zasobami komputera). Uczniowie wezmą również udział w eliminacjach do Maratonu matematycznego oraz odwiedzą świat gier planszowych i logicznych.

Odwiedzimy również Ogród Botaniczny szukając pięciokątów foremnych w świecie roślin kwiatowych. Druga wyprawa odbędzie się do Planetarium Śląskiego na seans dydaktyczny dwulekcyjny, do obserwatorium astronomicznego oraz na wystawę i do stacji meteorologicznej. Będziemy poszukiwać matematyki w przyrodzie i w kosmosie. Na zajęciach w szkole planuje się również budowanie modeli wielościanów i brył techniką origami oraz stworzenie galerii prac uczniów. Będziemy w ten sposób rozwijać wyobraźnię przestrzenną. Na początku wspólnie z uczniami wypracowany zostanie i podpisany przez wszystkich tzw. kontrakt – czyli zbiór zasad obowiązujących na zajęciach, których należy bezwzględnie przestrzegać. Przeprowadzone zostaną testy badające poziom kompetencji matematycznych uczniów – uczestników zajęć – na początku i na końcu, w celu zaobserwowania przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów. Zbadamy w ten sposób efektywność zastosowanych form, metod, narzędzi i środków. Przez cały czas trwania zajęć na specjalnej tablicy oraz na stronie internetowej będą publikowane aktualne informacje o zajęciach, ogłoszenia, ciekawostki, newsy, rozmaitości matematyczne, przyrodnicze, astronomiczne, zadania matematyczne, konkursy itp…Na bieżąco będzie prowadzona dokumentacja fotograficzna. Na podsumowanie zajęć przygotujemy i przeprowadzimy imprezę podsumowującą zajęcia dla całej społeczności szkolnej wg pomysłów uczniów.

Dużą uwagę zwrócimy na doskonalenie działań kreatywnych uczniów, rozwijanie inwencji twórczej w zakresie prezentacji własnej pracy – doskonalenie umiejętności przezwyciężania strachu i tremy. Do prezentacji efektów swojej pracy uczniowie wykorzystają tablicę interaktywną.

Przykładowe projekty badawcze dla uczniów:

Wartość pomocy udzielonej szkole wynosi: 31. 423 zł

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu w szkole:

 Brak opisu obrazka

Wersja XML