Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2010 r.
PDFSpr_z_wyk_budz_MiG_Zdziesz_za_2010r.pdf

Objaśnienia do wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2010 r.
PDFObjasn_do_wykon_budzetu_MiG_Zdzieszowice_za_2010r.pdf

Sprawozdanie z wykonania dotacji na zadania zlecone za 2010 r.
PDFSpr_z_wyk_dotac_na_zad_zle_za_2010r.pdf

Sprawozdanie o wydatkach z wykonania zadań zleconych za 2010 r.
PDFSpr_o_wyd_z_wyk_zad_zle_za_2010r.pdf

Sprawozdanie z wykorzystania środków przeznaczonych dla Samorządów Mieszkańców za 2010 r.
PDFSpr_z_wyk_srod_przez_dla_Sam_Miesz_za_2010r.pdf

Sprawozdanie z wykorzystania środków zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego za 2010r.
PDFSpr_z_wykorz_srodkow_fund_soleckiego.pdf

Sprawozdanie z realizacji zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2010 r.
PDFSpr_ochrona_srod_i_gosp_wodna.pdf

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010 r.
PDFSpr_z_wyk_planu_finans_MiGBP_za_2010r.pdf

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2010r. - dział 921 i dział 926
PDFSpr_z_wyk_planu_finans_MGOKSiR_za_2010r.pdf

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  oraz wykorzystania przyznanej dotacji w 2010 r.
PDFSpr_z_dzial_ZGMiK_oraz_wyk_przy_dot_w_2010r.pdf

Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych za 2010 r. w dz.851 rozdz.85153 i rozdz. 85154
PDFSpr_z_wyk_srod_finan_za_2010r.pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2010 r. obsługiwanych przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach

PDFSpr_z_wyk_budz_jedn_osw_za_2010r._obslu_przez_BA-E_Osw_w_Zdziesz.pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zdzieszowice
PDFinformacja_stan_mienia_komunalnego.pdf

Zbiorcza informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych o chrakterze cywilnoprawnym
PDFsprawozdanie roczne.pdf

Wersja XML