Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr Or. S. 0152/21/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2006r.

Zarządzenie Nr Or.S. 0152/21/06
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 28 czerwca 2006r.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220 , Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806 z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2004r. Nr 102,poz.1055 , Nr 116 ,poz.1203 ,Nr 167,poz.1759 z 2005r. Nr 172,poz.1441 , Nr 175,poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17 ,poz. 128 / zarządzam , co następuje:

§1

Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Odpowiedzialnym za zapoznanie się z treścią regulaminu organizacyjnego wszystkich pracowników jest Kierownik Referatu Organizacyjnego.

§3

Traci moc Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach nadany Zarządzeniem Nr 13/2003r. wraz z późniejszymi zmianami.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2006r. i podlega ogłoszeniu na stronach internetowych gminy Zdzieszowice.

 

                              Burmistrz Zdzieszowic
 
                               Dieter Przewdzing

 

Regulamin Organizacyjny
PDF2006-06-28_Regulamin_Organizacyjny.pdf

Załącznik Nr 1 do Regulaminu
PDF2006-06-28_Graf_Podz_Nadzoru_n_kom_or.pdf

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
PDF2006-06-28_Graf_Podz_Nadzoru_n_jednost_or.pdf

Załącznik Nr 3 do Regulaminu
PDF2006-06-28_Struktura_Urzedu.pdf

Wersja XML