Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej - rok 2012 (VI kadencja)

Zestawienie Uchwał Rady Miejskiej 
 
Nr aktu z dnia Treść aktu prawnego
PDFXXX/242/2012 18 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Zdzieszowice w Związku Międzygminnym "Czysty Region"
PDFXXX/241/2012 18 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXXX/240/2012 18 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej
PDFXXX/239/2012 18 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością: Wodociagi i Kanalizacja sp. z o.o. z siedziba w Zdzieszowicach
PDFXXX/238/2012 18 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Zdzieszowicach przy ul. Chopina oraz udzielenia bonifikaty
PDFXXX/237/2012 18 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. dla gminy Zdzieszowice
PDFXXX/236/2012 18 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zdzieszowice
PDFXXX/235/2012 18 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice
PDFXXX/234/2012 18 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
PDFXXX/233/2012 18 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2013r.
PDFXXX/232/2012 18 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2013r.
PDFXXX/231/2012 18 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r.
PDFXXIX/230/2012 27 listopada 2012r. Uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r.
PDFXXIX/229/2012 27 listopada 2012r. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach
PDFXXIX/228/2012 27 listopada 2012r. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
PDFXXIX/227/2012 27 listopada 2012r. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zdzieszowicach przy ul. chopina 18
PDFXXIX/226/2012 27 listopada 2012r. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego
PDFXXIX/225/2012 27 listopada 2012r. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
PDFXXIX/224/2012 27 listopada 2012r. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
PDFXXIV/223/2012 27 listopada 2012r. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
PDFXXIV/222/2012 27 listopada 2012r. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic
PDFXXVIII/221/2012 25 października 2012r. Uchwała w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej
PDFXXVIII/220/2012 25 października 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Krępnej
PDFXXVIII/219/2012 25 października 2012r. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Porgramu Profilatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2012r. dla gminy Zdzieszowice
PDFXXVIII/218/2012 25 października 2012r. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013
PDFXXVIII/217/2012 25 października 2012r. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXXVIII/216/2012 25 października 2012r. Uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r.
PDFXXVII/215/2012 27 września 2012r. Uchwała w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na stałe obwody głosowania
PDFXXVII/214/2012 27 września 2012r. Uchwała w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
PDFXXVI/213/2012 20 września 2012r. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Droga do sukcesu" w Gminie Zdzieszowice nr w KSI:POKL.09.01.02-16-113/12 w roku szkolnym 2012/2013
PDFXXVI/212/2012 20 września 2012r. Uchwała w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla gospodarstw domowych
PDFXXVI/211/2012 20 września 2012r. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady miejskiej w Zdzieszowicach
PDFXXVI/210/2012 20 września 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek w Januszkowicach
PDFXXVI/209/2012 20 września 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Żyrowej
PDFXXVI/208/2012 20 września 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
PDFXXVI/207/2012 20 września 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
PDFXXVI/206/2012

PDFzałącznik Nr 1

PDFzałącznik Nr 2

20 września 2012r. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXXVI/205/2012 20 września 2012r. Uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r.
PDFXXVI/204/2012 20 września 2012r. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
PDFXXVI/203/2012 20 września 2012r. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
PDFXXV/202/2012 26 lipca 2012r. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
PDFXXIV/201/2012 12 lipca 2012r. Uchwała w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach 
PDFXXIV/200/2012 12 lipca 2012r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 
PDFXXIV/199/2012 12 lipca 2012r. Uchwała w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej 
PDFXXIV/198/2012 12 lipca 2012r. Uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r. 
PDFXXIV/197/2012
PDFrozstrzygnięcie nadzorcze
12 lipca 2012r. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia z podatku rolnego
PDFXXIV/196/2012 12 lipca 2012r. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zdzieszowicach przy ul. Chopina 18 
PDFXXIII/195/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic
PDFXXIII/194/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Stara Część Miasta 
PDFXXIII/193/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Piastów I 
PDFXXIII/192/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym
PDFXXIII/191/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zdzieszowicach 
PDFXXIII/190/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2012r. 
PDFXXIII/189/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2012r. 
PDFXXIII/188/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębieu Krępna 
PDFXXIII/187/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Rozwadza 
PDFXXIII/186/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Januszkowice
PDFXXIII/185/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zdzieszowice 
PDFXXIII/184/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Krępna 
PDFXXIII/183/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Żyrowa 
PDFXXIII/182/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Osiedle
PDFXXIII/181/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Akacjowa-Zielona
PDFXXIII/180/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Kościuszki-Korfantego
PDFXXIII/179/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Piastów II 
PDFXXIII/178/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Piastów I 
PDFXXIII/177/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stara Część Miasta 
PDFXXIII/176/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żyrowa 
PDFXXIII/175/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rozwadza
PDFXXIII/174/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Oleszka
PDFXXIII/173/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krępna
PDFXXIII/172/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jasiona
PDFXXIII/171/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Januszkowice 
PDFXXIII/170/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic za 2011r. 
PDFXXIII/169/2012 26 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011r. 
PDFXXII/168/2012 29 maja 2012r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach 
PDFXXII/167/2012 29 maja 2012r. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXXII/166/2012 29 maja 2012r. Uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r. 
PDFXXII/165/2012 29 maja 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia woli udziału gminy w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej aglomeracji 
PDFXXII/164/2012 29 maja 2012r. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic
PDFXXI/163/2012 10 maja 2012r. Uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r. 
PDFXX/162/2012 30 marca 2012r. Uchwała w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Piastów II 
PDFXX/161/2012 30 marca 2012r. Uchwała w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Piastów I 
PDFXX/160/2012 30 marca 2012r. Uchwała w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Kościuszki-Korfantego 
PDFXX/159/2012 30 marca 2012r. Uchwała w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Akacjowa-Zielona 
PDFXX/158/2012 30 marca 2012r. Uchwała w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Stare Osiedle 
PDFXX/157/2012 30 marca 2012r. Uchwała w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Stara Część Miasta 
PDFXX/156/2012 30 marca 2012r. Uchwała w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Żyrowa 
PDFXX/155/2012 30 marca 2012r. Uchwała w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Rozwadza 
PDFXX/154/2012 30 marca 2012r. Uchwała w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Oleszka 
PDFXX/153/2012 30 marca 2012r. Uchwała w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Krępna 
PDFXX/152/2012 30 marca 2012r. Uchwała w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jasiona 
PDFXX/151/2012 30 marca 2012r. Uchwała w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Januszkowice 
PDFXX/150/2012 30 marca 2012r. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice 
PDFXX/149/2012 30 marca 2012r. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 
PDFXX/148/2012 30 marca 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki 
PDFXX/147/2012 30 marca 2012r. Uchwała w sprawie przyjęcia prgramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2012
PDFXX/146/2012 30 marca 2012r. Uchwała w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 
PDFXX/145/2012 30 marca 2012r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach 
PDFXIX/144/2012 28 lutego 2012r. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
PDFXIX/143/2012 28 lutego 2012r. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej 
PDFXIX/142/2012 28 lutego 2012r. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic
PDFXVIII/141/2012 8 lutego 2012r. Uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r. 
PDFXVII/140/2012 26 stycznia 2012r. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwaly w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej 
PDFXVII/139/2012 26 stycznia 2012r. Uchwała w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Zdzieszowice 
PDFXVII/138/2012 26 stycznia 2012r. Uchwała w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych 
XVII/137/2012 26 stycznia 2012r. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2012r.
PDFXVII/136/2012 26 stycznia 2012r. Uchwała  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
PDFXVII/135/2012 26 stycznia 2012r. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach 
PDFXVII/134/2012 26 stycznia 2012r. Uchwała w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach do organizowania pracy z rodziną 
Wersja XML