Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie odprowadzenia wód z rowu na dz. 479 w Jasionej (OŚiGW)

Ogłoszenie wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja : 
PDFinformacja o wynikach przetargu Jasiona

___________________________________________________________________________________________

 

Informacja o zawarciu umowy:

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca spośród nieodrzucowych ofert zaoferował najniższą cenę.

Nazwa i adres wykonawcy:

Zakład Usługowo-Handlowy "KAN-BUD" Marek Bucki, ul. Górna 32/8, 47-330 Zdzieszowice

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 363644 - 2012 z dnia 25.09.2012r.

Wersja XML