Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2012.03.19 - Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym przy drodze na Lesiany-odprowadzenie wód z pól do cieku Padół (OŚiGW)

Zdzieszowice: Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym przy drodze na Lesiany-odprowadzenie wód z pól do cieku Padół (OŚiGW).
Numer ogłoszeniaw BZP : 83970 - 2012; data zamieszczenia w BZP : 19.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Zdzieszowic , ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064400, faks 077 4064444.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym przy drodze na Lesiany-odprowadzenie wód z pól do cieku Padół (OŚiGW)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy przepustu drogowego wraz z obustronnymi dojazdami do obiektu w m. Januszkowice w ciągu drogi gminnej nr 106015 O, ul. Lesiańska. Projektowane parametry techniczne przepustu po przebudowie : - przepust rurowy jednootworowy żelbetowy, - światło przepustu eliptyczne szerokości 2,40 m i wysokości 1,50 m, - długość przepustu 17,65 m, - spadek dna w przepuście 0,9 %, - dno i skarpy rowu umocnione od strony wlotu i wyloty na odcinku po 5 m powyżej i poniżej przepustu ażurowymi płytami betonowymi 60×40×10 z otworami wypełnionymi zaprawą cementową M5 na betonie C12/15 (B15) gr. 15 cm, - szerokość użytkowa nad przepustem 7,5 m. - szerokość jezdni nad przepustem 5,0 m, - szerokość poboczy nad przepustem 0,75 m..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.10.00-2, 45.23.30.00-9, 45.11.10.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 13.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany, o których mowa , mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 3) zmiany producenta zastosowanych materiałów, 4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych; 5) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 6) zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej; 7) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 20% wynagrodzenia wykonawcy. Warunkiem dokonania zmian o których mowa , jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego : 1) opis proponowanej zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, 4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. Zmiany, o których mowa , mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności : 1) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 2) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, 3) zmiana obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy; 7) zaistnienie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach; 8) siła wyższa. Podstawę obliczenia kosztów zmiany stanowią : 1) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, 2) ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowane przez wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Zdzieszowice, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice w pokoju nr B 203.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice sekretariat urzędu ( pokój nr B 10 ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

______________________________________________________________________________________________________________

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia :  siwz_przepust Januszkowice_2012.pdf

Załącznik nr 1 do swiz :  Strona tytułowa.pdfOpis techniczny.pdfRys - Plan orientacyjny.pdfRys.nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu .pdfRys.nr 2 - Widok ogólny.pdfRys.nr 3 - Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdfRys.nr 4 - Przekroje konstrukcyjne.pdfRys.nr 4a - Przekrój drogi poza przepustem.pdfRys.nr 5 - Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdfRys.nr 6 - Profil podłużny.pdfRys.nr 7 - Projekt zagospodarowania terenu na czas robót.pdfRys.nr 8 - Przekrój przepustu na czas robót.pdfInformacja BIOZ.pdfOpis warunków geotechnicznych.pdfZał. nr 1 - Opinia PZUDP.pdfZał. nr 2 - Decyzja Starosty Krapkowickiego.pdfZał. nr 3 - Pismo TP S.A..pdfZał. nr 3a uzgodnienie TP SA.pdfZał. nr 4 - Mapa ewidencyjna.pdfZał. nr 5 - Wypisy z rejestru gruntów.pdfOświadczenia, uprawnienia i zaświadczenia.pdf

Załącznik nr 2 do swiz :  Przedmiar robót Januszkowice.pdf

Załącznik nr 3 do swiz :  Strona tytułowa STWiORB przepust Januszkowice.pdfSpecyfikacje techniczne przepust Januszkowice.pdf

Załącznik nr 4 do swiz :  druk_oferty_zal_nr_4_do_SIWZ.doc

Załącznik nr 5 do swiz :  projekt_umowy_zal_nr_5_do_SIWZ.doc

Załącznik nr 6 do swiz :  zalacznik_nr_6_do_siwz.doc

Załącznik nr 7 do swiz :  zalacznik_nr_7_do_siwz.doc

Załącznik nr 8 do swiz :  zalacznik_nr_8_do_siwz.doc

________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja :  info_wybór.pdf

_____________________________________________________________________________________________

Informacja o zawarciu umowy :

Uzasadnienie wyboru wykonawcy : Wykonawca spośród nieodrzucowych ofert zaoferował najniższą cenę.

Nazwa i adres wykonawcy :

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 124320 - 2012 z dnia 19.04.2012r.

Wersja XML