Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2012.04.12-Dostawa materiałów wod-kan do bieżącej eksploatacji sieci wod-kan.

 

Zdzieszowice: Dostawa materiałów wod-kan do bieżącej eksploatacji sieci wod-kan
Numer ogłoszenia: 114424 - 2012; data zamieszczenia: 12.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. , ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 5449653, faks 077 5449654.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.zdzieszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego 100% udziału jst.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów wod-kan do bieżącej eksploatacji sieci wod-kan.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kształtek i rur PE, kształtek i rur PVC, zasuw, kształtek z żeliwa sferoidalnego oraz innych materiałów do zapewnienia bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.16.74.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

4. Zamawiający przewidział możliwość zmiany (aneksowania) umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu. 6. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz osób uprawnionych do ich reprezentacji lub upełnomocnionych w Umowie do dokonywania określonych czynności, nie stanowią zmiany Umowy, o ile informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie, wraz z załącznikiem w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru. 7. Zmiany Umowy, o których mowa powyżej mogą nastąpić pod następującymi warunkami: a) okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w preambule aneksu do Umowy, b) konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie, co najmniej jedną z okoliczności wskazanych w ust 8. 8. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia, co najmniej jednej z następujących okoliczności: a) wystąpienia uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w Umowie, w tym terminu wykonania przedmiotu umowy, b) dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności: może przyczynić się do podniesienie bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy, może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy, c) zmiany Umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy, numeracji jednostek redakcyjnych, śródtytułów lub uzupełnień treści niepowodujących zmiany celu i istoty Umowy, d) w przypadku uchwalenia lub uchwalenia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia Umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy, e) podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnye) ch zapisów Umowy, niepowodujących zmiany celu i istoty umowy, f) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została ona zawarta, g) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy, przy zachowaniu jej dotychczasowej treści nie leży w interesie publicznym, h) w przypadku zaistnienia innych okoliczności uzasadniających zmianę Umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ,ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2012 godzina 11:00, miejsce: siedziba WIK Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, pokój nr 8..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

_____________________________________________________________________________________________________

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

specyfikacja sektorowa - dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji wod-kan.doc

Załącznik nr 1 materiały.docx

Załącznik nr 2, 3, 4 - oświadczenia Wykonawcy.doc

umowa - dostawy.doc

______________________________________________________________________________________________________

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1: odpowiedź na pytanie.docx

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2: odpowiedź na pytanie 2.docx

_____________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwa (firma), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana oferentom w każdym kryterium oceny i łączna punktacja:

informacja o wyborze oferty: informacja o wyborze oferty.pdf

___________________________________________________________________________________

Informacja o zawarciu umowy : 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy : Wykonawca spośród nieodrzucowych ofert zaoferował najniższą cenę.

 

Nazwa i adres wykonawcy :

Handel Hurt - Detal Krzysztof  Hałas 
ul. Dekana 6
64-100 Leszno

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 181342 - 2012 z dnia 31.05.2012r.


Wersja XML