Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005r.

UCHWAŁA Nr XXVI/181/04
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102,poz.l055,Nr 116, poz.1203 / oraz art.109,116,117,118,124 ust.1,2 pkt.2, ust.3, art.128 ust.2, art. 134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. finansach publicznych / Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45,poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.1851; z 2004r.Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 250, poz.2505 / oraz art.400 ust.1, art.401 ust.1 i 5, art.402 ust.4,5 i 6, art.403, art.406 i art.420 i 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 200 1r. prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr 62, poz. 627 zmiana : Dz.U. Nr 115, poz. 1229; z 2002r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957; z 2003r.Nr 46, poz.392, Nr 80, poz.717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz.2124; z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 49, poz.464, Nr 70, poz.631, Nr 92, poz.880, Nr 96, poz.959, Nr 121, poz. 1263 / Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na rok kalendarzowy 2005r.

§ 2

Uchwala się dochody , przychody i wydatki budżetowe na 2005 r. w następujących kwotach:

 

  I. Dochody    

25.030.562 zł

  w tym:    
    1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

1.858.532 zł

    2. Dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę do realizacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

5.595 zł

    3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

212.000 zł

 II. Przychody    

240.200 zł

III. Wydatki    

25.270.762 zł

  w tym:    
    1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

1.858.532 zł

    2. Wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez gminę do realizacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

5.595 zł

    3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

212.000 zł

    zgodnie z załącznikiem Nr: 1234.  

 

§ 3

Uchwala się plan dotacji dla instytucji kultury w wysokości: 1.285.500 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Uchwala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych - GFOŚ, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Uchwala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7

Uchwala się plan dotacji celowych dla stowarzyszeń oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości:25.000 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8

Uchwala się plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 120.048 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 25.008 zł

§ 10

Powstały deficyt budżetowy w budżecie 2005r. zostanie pokryty z przychodów składających się z nadwyżki budżetowej za 2004r.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Zdzieszowic do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Zdzieszowic do dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu.

2. Upoważnia się Burmistrza Zdzieszowic do przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych oraz zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.

§15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronach internetowych gminy Zdzieszowice.

PRZEWODNICZĄCY RADY 
Edward Paciorek

Objaśnienia do budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005r.

Wersja XML