Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.

UCHWAŁA  Nr V/35/07
 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
 
z dnia 12 marca 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz.1337) oraz art.24 ust.11,art.165, 173, 174,176, 184 ust.1 i 2 pkt.2, ust.3, art.188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. finansach publicznych / Dz.U. Nr 249, poz.2104; zm. Dz.U. Nr 169, poz.1420; z 2006r.Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170,poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 / oraz art.400 ust.1, art.401 ust.1 i 14, art.402 ust.4,5 i 6, art.403, art.406 i art.420 i 421 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902, Nr 169, poz.1199, Nr 170, poz.1217, Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 21, poz.124) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje :
§ 1
Uchwala się budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na rok kalendarzowy 2007 r.
§ 2
Uchwala się dochody , przychody i wydatki budżetowe na 2007 r. w następujących kwotach :
 1. dochody
37.672.163 zł.
 
w tym :
 1. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
3.009.718 zł.
 
 1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
234.000 zł
 
 1. przychody
15.754.388 zł
 
 1. wydatki
53.426.551 zł
 
w tym :
 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
3.009.718 zł
 
 1. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
234.000 zł
 
zgodnie z załącznikiem Nr: 123
   
§ 3
Uchwala się plan dotacji dla instytucji kultury w wysokości:
2.956.000 zł
 
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 4
Uchwala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych – GFOŚ, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 5
Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 6
Uchwala się plan dotacji z budżetu gminy w wysokości:
592.738 zł
 
zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8.
§ 7
Ustala się rezerwę ogólną w wysokości:
36.170 zł
 
§ 8
Powstały deficyt budżetowy w budżecie 2007r. zostanie pokryty z przychodów składających się z nadwyżki budżetowej za 2006r.
§ 9
 1. Upoważnia się Burmistrza Zdzieszowic do:
 1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,
 3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
 4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w roku następnym.
 1. Upoważnia się Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź.zm.), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.
 
§ 10
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
 
§ 11
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r.
 
§ 12
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronach internetowych gminy Zdzieszowice.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Czarnecki

Objaśnienia do budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.

Wersja XML