Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Żyrowej - I etap

Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Żyrowej - I etap
Numer ogłoszenia w BZP : 417606 - 2012; data zamieszczenia w BZP : 25.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Zdzieszowic, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064400, faks 077 4064444.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Żyrowej - I etap.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Żyrowej - I etap, tj.: montaż trzech słupów oświetleniowych wraz z oprawami energooszczędnymi (wzór zastrzeżony), montaż szafy oświetleniowej wraz z zasilaniem kablowym ze stacji transformatorowej, przepust pod drogą - 5 m, ułożenie kabla zasilającego 4x25mm2 w ziemi - 75 m. Oprawa i słup oświetlenia ulicznego objęte zamówieniem posiadają świadectwo ochronne Urzędu Patentowego RP..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.00-6.

III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.10.2012.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

Wersja XML