Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup 3 huśtawek typu „konik” oraz urządzenia zabawowego ze środków Samorządu Mieszkańców Stare Osiedle.

Zakup 3 huśtawek typu konik oraz urządzenia zabawowego ze środków Samorządu Mieszkańców Stare Osiedle.
Numer ogłoszenia w BZP : 429594 - 2012; data zamieszczenia w BZP : 02.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Zdzieszowic , ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064400, faks 077 4064444.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup 3 huśtawek typu konik oraz urządzenia zabawowego ze środków Samorządu Mieszkańców Stare Osiedle..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę niżej wymienionych urządzeń zabawowych jako doposażenie istniejącego na terenie miasta Zdzieszowice (Stare Osiedle) placu zabaw : 1) Huśtawka wagowa typu konik składająca się z belki drewnianej głównej, wahająca się na łożysku stalowym, słupy podstawy drewniane zakotwiczone w gruncie poprzez kotwy stalowe za pomocą stóp betonowych, uchwyty wbudowane w imitację głowy konia, siedziska wykonane ze sklejki laminowanej wodoodpornej, dla amortyzowania uderzeń wmontowane w podłoże dwie opony. Długość huśtawki - minimum 3,0m. Zamówienie obejmuje 3 huśtawki typu konik. 2) Huśtawka wahadłowa podwójna składająca się z dwóch par drewnianych nóg połączonych elementem drewnianym, na którym zawieszone są na stalowych łańcuchach dwa siedziska. Siedziska huśtawek drewniane lub metalowe - jedno otwarte a drugie zamykane. Posadowione na stopach stalowych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie. Zawiesie łożyskowane. Minimalna wysokość huśtawki - 2,2m. Minimalna długość huśtawki - 3,0 m..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.53.52.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice pokój nr B 203..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice sekretariat urzędu ( pokój nr B 10).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

__________________________________________________________________________________________________________________

Specyfikacja istotnych warunków zamowienia : PDFsiwz_plac zabaw Stare Osiedle_2012.pdf

Załącznik nr 1 do siwz :  DOCdruk_oferty_zal_nr_1_do_SIWZ.doc

Załącznik nr 2 do siwz : DOCzalacznik_nr_2_do_siwz.doc 

Załącznik nr 3 do siwz : DOCzal_nr_3_do_siwz.doc

Załącznik nr 4 do siwz : DOCzalacznik_nr_4_do_siwz.doc

Załącznik nr 5 do siwz : DOCZał nr 5_wzor_umowy.doc

___________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja :  PDFinfor_wybór oferty.pdf

___________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o zawarciu umowy:

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca spośród ofert nieodrzuconych zaoferował najniższą cenę.

Nazwa i adres wykonawcy:

"MAJA" Ewelina Piotrowska, ul. Kopernika 10, 07-320 Małkinia Górna

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 469290-2012 z dnia 23.11.2012r.

Wersja XML