Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut Związku Międzygminnego "Czysty Region"

Obwieszczenie
Wojewody Opolskiego

z dnia 14 lipca 2008 r.

w sprawie ogłoszenia Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu

(Opole, dnia 22 lipca 2008 r.)

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. Nr 1 21, poz. 1307), ogłasza się Statut Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu, wpisanego do Rejestru związków międzygminnych pod poz. 286, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 

Statut Związku Międzygminnego "Czysty Region"
z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Nazwa związku międzygminnego, zwanego w dalszej części Statutu Związkiem, brzmi:

Związek Międzygminny "Czysty Region".

§ 2. 1. Członkami Związku są następujące Gminy:

1) Bierawa;
2) Cisek;
3) Głogówek;
4) Izbicko;
5) Kędzierzyn-Koźle;
6) Kolonowskie;
7) Krapkowice;
8) Leśnica;
9) Pawłowiczki;
10) Polska Cerekiew;
11) Reńska Wieś;
12) Strzeleczki;
13) Ujazd;
14) Walce;
15) Zdzieszowice.

2. Do Związku mogą przystąpić inne gminy na zasadach określonych w rozdziale 6 niniejszego Statutu.

§ 3. Czas trwania Związku jest nieoznaczony.

§ 4. Siedzibą Związku jest miasto Kędzierzyn - Koźle.

§ 5. Związek podlega nadzorowi Prezesa Rady Ministrów i Wojewody Opolskiego, a w zakresie gospodarki finansowej - Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

§ 5a. Ilekroć w Statucie mowa jest o ustawie bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

Rozdział 2
Zadania Związku

§ 6. Związek wykonuje następujące zadania publiczne przekazane mu przez gminy - członków Związku:

1) zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
2) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenach gmin - członków Związku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez:

a) zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
b) podejmowanie uchwał o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
d) organizowanie przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargów na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów;
e) podejmowanie uchwał o podziale obszaru gmin członków Związku na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
f) zawieranie z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
g) podejmowanie uchwał w sprawie:

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

h) wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
i) wydawanie decyzji określających wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
j) podejmowanie uchwał w sprawie:

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- rodzajów dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi;

3) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
4) przyjmowanie sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i wzywanie tych podmiotów do uzupełnienia lub poprawienia sprawozdań nierzetelnych;
5) zobowiązywanie podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, prowadzącego regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych lub innego posiadacza odpadów do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
6) sporządzanie i przekazywanie właściwym organom rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
7) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy i występowanie z wnioskami do właściwych miejscowo komendantów Policji o pomoc niezbędną do przeprowadzenia czynności kontrolnych;
8) wydawanie decyzji o nałożeniu kar pieniężnych na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za czyny zagrożone tymi karami przez przepisy ustawy;
9) występowanie z wnioskami o zawieszenie zapłaty kar pieniężnych wymierzonych na podstawie przepisów ustawy przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;
10) tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
11) zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
12) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
13) udostępnianie informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy;
14) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi;
15) rekultywację składowisk odpadów komunalnych;
16) pozyskiwanie środków pomocowych krajowych, zagranicznych i organizacji międzynarodowych na finansowanie realizacji zadań Związku.

§ 7. Związek realizuje zadania publiczne określone niniejszym Statutem w formach przewidzianych prawem, a w szczególności poprzez: tworzenie własnych jednostek organizacyjnych, przystępowanie do podmiotów już istniejących, zawieranie umów z innymi podmiotami, współpracę z innymi związkami międzygminnymi, organizacjami gospodarczymi, organizacjami społecznymi i jednostkami samorządu terytorialnego oraz współpracę zagraniczną.

§ 8. Związek reprezentuje interesy gmin - członków Związku, w zakresie objętym jego przedmiotem działania, wobec organów administracji rządowej, samorządowej oraz podmiotów spoza Związku.

Rozdział 3
Organizacja Związku

§ 9. 1. Organami Związku są:

1) Zgromadzenie;
2) Zarząd.

2. Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu i związkowych jednostek organizacyjnych, poprzez powołaną w tym celu Komisję Rewizyjną.

3. Zgromadzenie powołuje spośród członków Zgromadzenia stałą Komisję Finansowo - Gospodarczą do spraw gospodarki merytorycznej i finansowej Związku, liczącą 3 osoby.

§ 10. Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

§ 11. Zgromadzenie liczy 17 członków, którymi są przedstawiciele gmin - członków Związku, po jednym z każdej gminy, z wyjątkiem Gminy Kędzierzyn - Koźle, która ma w Zgromadzeniu trzech przedstawicieli.

§ 12. 1. Odwołanie przedstawicieli gmin - członków Związku w Zgromadzeniu następuje w takim trybie jak ich powołanie.

2. Po upływie kadencji, wygaśnięciu mandatu radnego, odwołaniu przez gminę jej przedstawiciela ze Zgromadzenia Związku, pełni on w Zgromadzeniu swoje obowiązki aż do powołania w jego miejsce innej osoby.

§ 13. Wystąpienie członka ze Związku powoduje z dniem tego wystąpienia pozbawienie jego przedstawicieli wszystkich funkcji pełnionych w organach Związku.

§ 14. 1. Zgromadzenie w ustalonym przez siebie trybie wybiera ze swego grona na okres jednego roku Przewodniczącego Zgromadzenia i zastępcę Przewodniczącego Zgromadzenia, przy czym pierwszym Przewodniczącym Zgromadzenia jest Prezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle.

2. Funkcji określonych w ust. 1, nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie Związku i Komisji Rewizyjnej.

§ 15. 1. Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zgromadzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał; o terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia zawiadamia na piśmie przedstawicieli gmin z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.

2. Zgromadzenie na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera zastępcę Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Podczas nieobecności Przewodniczącego Zgromadzenia jego czynności określone w niniejszym Statucie wykonuje zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Zgromadzenie może uchwalić regulamin posiedzeń Zgromadzenia.

§ 16. 1. Do kompetencji Zgromadzenia należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Związku, o ile ustawy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia należy:

1) wyrażania zgody na przystąpienie nowego członka do Związku, ustalanie wysokości stawki składki członkowskiej i terminów wpłacania tej składki oraz zasad i terminów wnoszenia majątku przejmowanego w celu wykonywania zadań od gmin - członków Związku;
2) wybór, odwoływanie i przyjmowanie rezygnacji Przewodniczącego Zarządu, wybór i odwoływanie członków Zarządu na wniosek Przewodniczącego Zarządu, przyjmowanie rezygnacji członków Zarządu oraz kontrolowanie i nadzorowanie działalności Zarządu;
3) podejmowanie uchwał w sprawach absolutorium dla Zarządu;
4) określanie warunków płacowych członków Zarządu;
5) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku;
6) uchwalanie planu finansowego Związku oraz ocena jego wykonania;
6a)   wykonywanie w zakresie zadań publicznych przekazanych Związkowi określonych w ustawie praw i obowiązków rad gmin, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego;
7) podejmowanie uchwał w sprawach zasad zarządzania majątkiem Związku dotyczących:

a) ustalania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów, których wartość przekracza granicę ustalona corocznie przez Zgromadzenie,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad obejmowania, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd,
h) tworzenia, reorganizacji i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym;

8) określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
9) uchwalanie statutów i regulaminów organizacyjnych Związku;
10) realizowanie w ramach Związku kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadań zlecanych Związkowi przez administrację rządową;
11) powoływanie Komisji Rewizyjnej Związku oraz komisji stałych określonych w Statucie oraz komisji doraźnych;
12) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia przez Związek zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie zawieranych z nią porozumień;
13) ustalanie form realizacji zadań publicznych Związku określonych jego Statutem;
14) uchwalanie regulaminu posiedzeń Zgromadzenia, regulaminu Zarządu, regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz regulaminu organizacyjnego Biura Związku;
15) stanowienie w należących do zadań Związku sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rad gmin.

§ 17. Organem wykonawczym Związku jest jego Zarząd.

§ 18. 1. Zarząd składa się z Przewodniczącego Zarządu oraz dwóch członków Zarządu wybieranych przez Zgromadzenie na okres kadencji trwającej 3 lata.

2. Przewodniczący Zarządu może być wybrany spoza członków Zgromadzenia, zaś członkowie Zarządu wybierani są na wniosek Przewodniczącego Zarządu.

2a. Przewodniczący Zarządu jest pracownikiem Związku zatrudnianym na podstawie wyboru, przy czym wymiar jego zatrudnienia oraz wynagrodzenie określa Zgromadzenie Związku.

3. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu następuje na wniosek co najmniej 1/4 statutowego składu Zgromadzenia.

4. W przypadku złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego Zarządu lub członka Zarządu jej przyjęcie przez Zgromadzenie następuje uchwałą o przyjęciu rezygnacji podjętą w ciągu miesiąca od daty złożenia przez Przewodniczącego Zarządu lub członka Zarządu rezygnacji na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.

5. Niepodjęcie przez Zgromadzenie uchwały o przyjęciu rezygnacji Przewodniczącego Zarządu lub członka Zarządu w terminie wskazanym w ust. 4 równoznaczne jest z przyjęciem rezygnacji z upływem tego terminu.

6. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu albo złożenie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu albo złożeniem rezygnacji przez cały Zarząd.

7. Zgromadzenie może na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Zarządu odwołać poszczególnych członków Zarządu.

8. Odwołany Zarząd, Przewodniczący Zarządu lub poszczególni członkowie Zarządu oraz Zarząd po upływie jego kadencji pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru nowego Zarządu, Przewodniczącego Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu.

§ 19. 1. Zadaniem Zarządu jest bieżące kierowanie sprawami Związku dotyczącymi wykonywania jego zadań określonych niniejszym Statutem, w tym wykonywanie uchwał Zgromadzenia oraz podejmowanie czynności niezbędnych dla realizacji zadań gospodarczych i organizacyjnych Związku.

2. W realizacji zadań Związku Zarząd podlega Zgromadzeniu.

3. Do zadań Zarządu należy bieżące zarządzanie majątkiem Związku, zawieranie umów w granicach jego umocowania i reprezentowanie Związku w stosunkach zewnętrznych, a w szczególności:

1) przygotowanie informacji i innych materiałów niezbędnych dla podejmowania uchwał przez Zgromadzenie, jak również projektów uchwał Zgromadzenia (w tym planu finansowego) i ich wykonanie;
2) składanie Zgromadzeniu okresowych sprawozdań;
2a)   wykonywanie w zakresie zadań publicznych przekazanych Związkowi określonych w ustawie praw i obowiązków wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.
3) gospodarowaniem mieniem Związku w zakresie i na zasadach określonych przez Zgromadzenie;
4) prowadzenie gospodarki finansowej Związku na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych;
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Związku.

4. Zgromadzenie może ustalić regulamin Zarządu określający szczegółowe zasady jego pracy.

5. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Związku, którego regulamin organizacyjny zatwierdza Zgromadzenie Związku.

§ 20. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu statutowego.

§ 21. 1. Dla skuteczności czynności prawnych dokonywanych w imieniu Związku konieczne jest składanie oświadczeń woli przez dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i osoby upoważnionej przez Zarząd. W tym samym trybie można udzielić pełnomocnictwa do załatwienia poszczególnych spraw.

2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności

potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego Związku lub osoby przez niego upoważnionej.

3. W przypadku odmowy kontrasygnaty, główny księgowy dokona kontrasygnaty na pisemne polecenie Przewodniczącego Zarządu Związku, powiadamiając o tym Zgromadzenie oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

§ 22. 1. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:

1) organizowanie i kierowanie pracą Zarządu i Biura Związku;
2) kierowanie bieżącymi sprawami Związku;
3) reprezentowanie Związku na zewnątrz;
4) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Związku zgodnie z uchwałami w tym przedmiocie podejmowanymi przez Zarząd na podstawie § 19 ust. 3 pkt 5 niniejszego Statutu oraz nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Biura Związku;
5) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań przekazanych przez gminy Związkowi.

2. Swoje uprawnienia Przewodniczący Zarządu łączy z uprawnieniami kierownika zakładu pracy i zwierzchnika służbowego w rozumieniu m.in. postanowień Kodeksu pracy.

Rozdział 4
Komisja Rewizyjna

§ 23. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, wybranych spośród członków Zgromadzenia niepełniących funkcji w Zarządzie ani funkcji Przewodniczącego lub zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 24. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie kontroli Zarządu oraz jednostek organizacyjnych Związku zgodnie z planem ustalonym przez Zgromadzenie;
2) opiniowanie wykonania planu finansowego Związku;
3) sporządzanie wniosku do Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium.

§ 25. 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością oddanych głosów w obecności co najmniej połowy jej składu osobowego.

2. Protokoły, wnioski i opinie Komisji Rewizyjnej wymagają formy pisemnej i podpisania przez przewodniczącego tej Komisji, a w przypadku, gdy nie uczestniczy on w obradach, przez wyznaczonego przez Komisję jej członka.

3. Zgromadzenie może uchwalić regulamin Komisji Rewizyjnej określający szczegółowe zasady jej pracy.

Rozdział 5
Mienie Związku, zasady korzystania z obiektów i urządzeń Związku
oraz zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat Związku

§ 26. 1. Związek dysponuje wyodrębnionymi składnikami mienia komunalnego.

2. Majątek Związku stanowi własność i inne prawa majątkowe niezbędne Związkowi dla realizacji jego zadań statutowych określonych w § 6 niniejszego Statutu, w szczególności zaś składniki mienia komunalnego służące realizacji zadań Związku, przekazane przez gminy, oraz mienie wypracowane przez Związek w toku jego działalności.

3. Poza składnikami mienia opisanym w ust. 2 majątek Związku stanowią:

1) składka członkowska gmin - członków Związku;
2) dochody z majątku Związku;
3) dochody z udziałów Związku w spółkach i innych podmiotach gospodarczych, w których Związek uczestniczy;
4) dochody z działalności gospodarczej Związku;
5) subwencje;
6) dotacje;
7) zapisy;
8) darowizny.

4. Składki członkowskie gmin - członków Związku naliczane są z zastosowaniem kryterium ilości mieszkańców. Wysokość składki gminy - członka Związku na dany rok stanowi iloczyn stawki, której wysokość ustala Zgromadzenie Związku, i liczby mieszkańców tej gminy w roku poprzedzającym rok ustalenia stawki, określonej w informacji właściwego Urzędu Statystycznego.

5. Związek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach i w granicach przewidzianych w przepisach o gospodarce komunalnej.

§ 27. 1. Korzystanie z majątku związku jest odpłatne.

2. Każdej z gmin - członków Związku, Związek zapewnia obsługę potrzeb jej mieszkańców na prawach równych z prawami innych gmin - członków Związku.

3. Każda z gmin - członków Związku jest uprawniona do korzystania z obiektów i urządzeń Związku na równych prawach z innymi gminami - członkami Związku.

§ 28. 1. Koszty i nakłady pozostające w związku z obiektami i urządzeniami Związku oraz z robotami, usługami i badaniami pokrywa w całości ta gmina - członek Związku, która w całości z nich korzysta.

2. Gdy z tych samych obiektów, urządzeń, robót i usług Związku albo z finansowanych przez niego badań korzysta równocześnie więcej niż jedna gmina, wówczas koszty związane z tymi obiektami, urządzeniami, robotami, usługami lub badaniami, poniesione w danym roku, korzystające z nich gminy pokrywają proporcjonalnie do liczby ludności gmin korzystających określonej w informacji właściwego Urzędu Statystycznego opublikowanej w roku poprzednim.

3. Jeżeli Związek prowadzi działalność gospodarczą i pokrywa koszty przychodami z tej działalności, to przyjęte w ust. 1 i 2 kryteria stanowią podstawę podziału nadwyżki przychodów nad kosztami między gminy - członków Związku, a także podstawę pokrywania przez te gminy ewentualnych strat związanych z powyższą działalnością.

4. Jeżeli działalność gospodarcza dotycząca danej dziedziny zadań publicznych Związku, określonych niniejszym Statutem, prowadzona będzie przez podmiot gospodarczy utworzony przez Związek, podział osiąganych z niej zysków i udział w pokrywaniu ewentualnych strat wynikać będzie z zasad określonych dla tego podmiotu gospodarczego.

Rozdział 6
Przystępowanie i występowanie członków ze Związku

§ 29. 1. Przystąpienie nowego członka do Związku wymaga:

1) zgody Związku w formie uchwały Zgromadzenia;
2) przyjęcia przez radę gminy przystępującej do Związku jego Statutu i uchwały o przystąpieniu do Związku.

2. Gmina, która przystąpiła do Związku w 2011 r. i w latach następnych zobowiązana jest do wpłacenia składki członkowskiej za okres od 2009 r. do roku poprzedzającego rok przystąpienia włącznie, w wysokości wyliczonej z odpowiednim zastosowaniem postanowienia § 26 ust. 4 i powiększonej o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalony na podstawie średniorocznego poziomu tego wskaźnika za poszczególne lata wyżej wymienionego okresu ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny w dzienniku urzędowym "Monitor Polski". Terminy wpłacenia tej składki ustala Zgromadzenie.

§ 30. 1. Wystąpienie ze Związku następuje za wypowiedzeniem w formie uchwały rady gminy występującej i z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia rozpoczynającego się z dniem doręczenia tej uchwały Zarządowi i kończącego się w ostatnim dniu roku kalendarzowego.

2. Składniki majątkowe mienia komunalnego przekazane do Związku przez gminę występującą i służące realizacji zadań Związku wyłącznie na rzecz tej gminy zwracane są gminie występującej z upływem okresu wypowiedzenia.

3. Składniki majątkowe mienia komunalnego wniesione do Związku przez gminę występującą i służące realizacji zadań Związku na rzecz więcej niż jednej gminy:

1) pozostają w Związku, jeżeli Związek nie mógłby bez nich prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych na rzecz pozostałych członków łub wniósł je do spółek prawa handlowego, za zwrotem gminie występującej z upływem okresu wypowiedzenia, w pieniądzu lub w prawach udziałowych w spółkach prawa handlowego, równowartości tych składników majątkowych stanowiącej sumę ich wartości w dniu przekazania Związkowi, niezamortyzowanej do upływu okresu wypowiedzenia, i wartości nakładów ulepszających w części sfinansowanej przez gminę występującą zgodnie z postanowieniem § 28 ust. 2, niezamortyzowanych do upływu okresu wypowiedzenia;
2) zwracane są gminie występującej pod warunkiem zapłacenia Związkowi z upływem okresu wypowiedzenia różnicy między ich wartością niezamortyzowaną do dnia zwrotu a wartością nakładów ulepszających w części sfinansowanej zgodnie z § 28 ust. 2 przez inne gminy niż gmina występująca niezamortyzowaną do upływu okresu wypowiedzenia.

Rozdział 7
Likwidacja Związku

§ 31. Likwidacja Związku następuje na skutek zmniejszenia liczby członków do jednej gminy lub podjęcia uchwały Zgromadzenia o rozwiązaniu Związku zatwierdzonej przez wszystkie gminy członkowskie w formie uchwał ich rad.

§ 32. 1. W przypadku likwidacji Zgromadzenie powołuje komisję likwidacyjną, której zadaniem jest przygotowanie programu likwidacji obejmującego:

1) projekt zaspokojenia zobowiązań wierzycieli Związku;
2) zasady rozliczenia kosztów, nakładów i zysków z tytułu korzystania z obiektów i urządzeń należących do Związku;
3) zasady podziału majątku Związku.

2. Program, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie, a jego wykonanie należy do Zarządu.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosują się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały Zgromadzenia.

 

Wersja XML