Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa paliw płynnych

 

Zdzieszowice: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH
Numer ogłoszenia: 7686 - 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. , ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 5449653, faks 077 5449654.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego 100% udziałów jst.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Określenie przedmiotu zmówienia:

a) dostawa etyliny bezołowiowej 95 w ilości 500 litrów, o jakości zgodnej z normą PN EN-228:2006,

b) dostawa oleju napędowego w ilości 18 500 litrów, o jakości zgodnej z normą PN EN-590:2006,

c) zamówienie realizowane będzie na zasadzie tankowań pojazdów służbowych Zamawiającego stosownie do jego potrzeb na stacjach paliw należących do Wykonawcy przez uprawnionych pracowników Zamawiającego w uzgodnionych z nimi indywidualnie ilościach, we wszystkie dni tygodnia.

d) oferowane przez Wykonawcę paliwa muszą być zgodne z Polskimi Normami określonymi w pkt. 3.2. a) i b) oraz obowiązującymi przepisami w zakresie wymagań jakościowych jakim powinny odpowiadać paliwa ciekłe - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. nr 216, poz. 1825, z późn. zm.).

e) wartość przedmiotu zamówienia jest wielkością szacunkową i Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykorzystania całości przedmiotu zamówienia w toku jego realizacji.

2. Dodatkowe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

a) dostawa obejmować będzie :

- tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych i maszyn;

- tankowanie do pojemników dostarczonych przez Zamawiającego;

b) rozliczenie za dostawę paliw dokonywane będzie bezgotówkowo przelewem w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT;

c) podstawę rozliczenia za dostawę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy stanowić będą ceny obowiązujące na stacjach paliw Wykonawcy z dnia zakupu skorygowane o wielkość upustu podany w formularzu ofertowym Wykonawcy.

d) Wykonawca musi posiadać co najmniej jedną stację paliw w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego,

e) w okresie zimowym Wykonawca zobowiązuje się do dostawy na rzecz Zamawianego oleju napędowego przystosowanego do niskich temperatur.

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia osobom trzecim..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8; 09.13.21.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

a) wystąpienia zaakceptowanej przez Zamawiającego uzasadnionej zmiany któregokolwiek terminów wskazanych w umowie, w tym w szczególności terminu realizacji zamówienia spowodowaną min. w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, na które strony niniejszej umowy nie miały wpływu;

b) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;

c) działania siły wyższej;

d) gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia;

e) dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:

- może obniżyć koszt realizacji przedmiotu umowy może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy,

- może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy,

- może przyczynić się do usprawnienia, podniesienia efektywności korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy;

f) zmiany dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, zmiany układu graficznego umowy, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy;

g) w trakcie wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, nie powodujących zmiany celu lub istoty umowy;

h) jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy;

i) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć na etapie jej zawierania w trybie art. 145 ustawy PZP.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Wschodnia 2

47-330 Zdzieszowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

11.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, pokój nr 8..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

PDFSIWZ -dostawa paliw płynnych.pdf

PDFzałączniki - dostawa paliw płynnych.pdf

PDFumowa - dostawa paliw płynnych.pdf

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o unieważnieniu postępowania: 

PDFinformacja o unieważnieniu postępowania.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML