Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 

Zdzieszowice: Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej
Numer ogłoszenia: 29378 - 2013; data zamieszczenia: 21.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. , ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, woj.
opolskie, tel. 077 5449653, faks 077 5449654.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.zdzieszowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Inny: spółka prawa handlowego 100% udziałów jst.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a mianowicie: kształtek i rur
PE, kształtek i rur PVC, zasuw, kształtek z żeliwa oraz innych materiałów i armatury do zapewnienia bieżącej
eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zakres zamówienia obejmuje materiały zgodnie z wykazem
zestawionego w tabeli nr 1 do SIWZ.
a/ Zamawiający dopuszcza materiały eksploatacyjne dla których w
sposób jednoznaczny możliwa jest identyfikacja producenta,
b/ wszystkie oferowane materiały instalacyjne
branży wodociągowej muszą posiadać aktualne atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny w
Warszawie.
c/ wszystkie oferowane materiały muszą posiadać deklaracje zgodności PN/EN..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Przedmiotem zamówień uzupełniających jest dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie określonym w SIWZ.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.16.30.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2014.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenie Wykonawcy o posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich
posiadania.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenie wykazu zadań wykonanych w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, że realizowane były, co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i
wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem daty wykonania i ich wartości
według załącznika nr 4 oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały
należycie wykonane.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wymagane jest złożenie
właściwego oświadczenia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagane jest złożenie
właściwego oświadczenia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymagane jest złożenie w ofercie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,
w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie przez Wykonawcę
środków finansowych w wysokości 80000,00 PLN lub zdolności kredytowej w tej samej wysokości,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność
finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,
dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b
ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego
zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
takiego zaświadczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI
LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
- zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
- inne dokumenty
aktualne atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w przypadku zaistnienia
następujących okoliczności: a) wystąpienia zaakceptowanej przez Zamawiającego uzasadnionej zmiany
któregokolwiek terminów wskazanych w umowie, w tym w szczególności terminu realizacji zamówienia
spowodowaną min. w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w
wyznaczonym terminie, na które strony niniejszej umowy nie miały wpływu; b) w razie konieczności podjęcia
działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne,
którego nie można było przewidzieć; c) działania siły wyższej; d) gdy powstała możliwość dokonania
nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące
w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia; e) dokonanie zmiany umowy
jest korzystne dla Zamawiającego , a w szczególności : - może obniżyć koszt realizacji przedmiotu umowy
może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy, - może przyczynić się
do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy, - może przyczynić się do usprawnienia, podniesienia
efektywności korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy ; f)
zmiany dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych , zmiany układu
graficznego umowy, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i
istoty umowy; g) w trakcie wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia
lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy , nie powodujących zmiany celu lub istoty umowy h) jest
to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy ; i) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany
okoliczności powodującej ,że wykonanie przedmiotu umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć na etapie jej zawierania.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2013
godzina 10:00, miejsce: siedziba WiK Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, pokój nr 8.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
_____________________________________________________________________________________________________________________

PDFumowa - dostawa materiałów wod kan.pdf

_____________________________________________________________________________________________________________________

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1: 

PDFodpowiedź na pytanie 1.pdf

_____________________________________________________________________________________________________________________

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2: 

 PDFodpowiedź na pytanie 2.pdf

DOCzałączniki - dostawa materiałów wod kan.doc

_____________________________________________________________________________________________________________________

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3: 

PDFodpowiedź na pytanie 3.pdf

_____________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja.

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf

_______________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o zawarciu umowy: 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:  Wykonawca spośród nieodrzuconych ofert zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

Nazwa i adres wykonawcy:

Handel Hurt Detal

Inst. Wod.-Kan.-Sanit.

Export-Import

Krzysztof Hałas

ul. Dekana 6

64-100 Leszno

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 89818 - 2013 z dnia 05.03.2013 r.

Wersja XML