Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2013r.

UCHWAŁA NR XXXI/244/2013
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
 
z dnia 22 stycznia 2013 r.
 
w sprawie uchwały budżetowej na 2013r.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011r.Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281; z 2012r. poz.567), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707; z 2012r. poz.1456) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013r. w łącznej kwocie 42.485.893 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 40.450.393zł
2) dochody majątkowe: 2.035.500zł;
- jak w załączniku nr 1 – tab. nr 1
2. Ustala się wydatki budżetu na 2013r. w łącznej kwocie 45.091.761 zł, w tym:
1) wydatki bieżące: 41.555.737zł
2) wydatki majątkowe: 3.536.024zł;
- jak w załączniku nr 1 – tab. nr 2
 
§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 2.605.868 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych i wolnych środków.
 
§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.860.900 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 255.032 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 3
 
§ 4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wysokości 301.000 zł przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 298.320 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.680 zł.
 
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
- zgodnie z załącznikiem nr 4
 
§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości: 126 980zł,
2) celową w wysokości: 92 500zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
 
§ 7. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w kwocie 750.000zł.
 
§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013
- jak w załączniku nr 5, tab. nr 1 i 2
 
§ 9. Wydatki budżetu na 2013r. obejmują zadania jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 120.796zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Zdzieszowic do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych w ramach działu.
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4) zaciągania w roku 2013 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
 
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
 
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronach internetowych gminy Zdzieszowice.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
Monika Wąsik-Kudla
 
PDFzałącznik nr 1
PDFzałącznik nr 2
PDFzałącznik nr 3
PDFzałącznik nr 4
PDFzałącznik nr 5
PDFzałącznik nr 6
PDFuzasadnienie.pdf
PDFzał_1_uzas.pdf
PDFzał_2_uzas.pdf
PDFzał_3_uzas.pdf
PDFSzczegółowy wykaz planowanych do zakupu gruntów
PDFSzczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży gruntów
PDFwykaz ochrona środowiska
PDFMiGBP.pdf
PDFkultura.pdf
PDFsport.pdf
 
PDFUchwała nr 78/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długi Gminy Zdzieszowice
Wersja XML