Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont pomieszczeń szatni chłopców obok sali gimnastycznej w PG w Zdzieszowicach

REMONT POMIESZCZEŃ SZATNI CHŁOPCÓW OBOK SALI GIMNASTYCZNEJ W PG W ZDZIESZOWICACH
Numer ogłoszenia: 114103 - 2013; data zamieszczenia: 17.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego , ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064580-582, faks 077 4064599.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT POMIESZCZEŃ SZATNI CHŁOPCÓW OBOK SALI GIMNASTYCZNEJ W PG W ZDZIESZOWICACH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1. wymianę okładzin ściennych i podłogowych z płytek okładzinowych - 71,39m2. Komunikacja z płytek podłogowych o grupie antypoślizgowości bosej stopy B z wyprofilowaniem spadków do kratek ściekowych, 2. wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej podłoża z płynnej 2-warstwowej powłoki uszczelniającej z wykonaniem uszczelnień w narożach taśmą oraz izolacji pionowej w pomieszczeniach natrysku, 3. wymianę rur i podejść instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych wraz z urządzeniami sanitarnymi, 4. wykonanie zmywalnej okładziny ścian umywalni z tynku żywicznego dekoracyjnego typ np. trawertyn - 14,60m2, 5. malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną - 71,81m2 oraz wykonanie lamperii z tynku mozaikowego żywicznego /granulacji 1,5mm - 33,88m2/, 6. wymianę opraw świetlnych, włączników i gniazd wtykowych oraz wentylatorów osiowych wywiewnych, 7. wymianę stolarki drzwiowej na aluminiową z korektą nadproży oraz osadzeniem kratek nawiewnych w skrzydłach - 3szt., 8. zakup i montaż ławek i wieszaków do szatni, 9. montaż drzwi WC z laminatu wysokociśnieniowego HPL lub LTT na aluminiowym profilu konstrukcyjnym - 1 szt., 10. wymianę grzejników wraz z korektą podejść instalacyjnych - 2 szt..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 3) zmiany producenta zastosowanych materiałów, 4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych; 5) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 6) zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej; 7) zmianę osób powołanych do wykonywania umowy. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego : 1) opis proponowanej zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. Zmiany mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: 1) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 2) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, 3) zmiana obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy; 7) zaistnienie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach; 8) siła wyższa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach, ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice, pokój nr 7.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Publiczne Gimnazjum im. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice, sekretariat nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
PDFSIWZ_szatnia chłopców_2013.pdf

Załącznik nr 1:
PDFOpis techniczny_szatnia chłopców_2013.pdf
PDFSzkic_szatnia chłopców_2013.pdf

Załącznik nr 2:
PDFPrzedmiar robót_szatnia chłopców_2013.pdf

Załącznik nr 3:
PDFSpecyfikacja techniczna_szatnia chłopców_2013.pdf

Załącznik nr 4:
DOCzał nr 4_oswiadczenie_art.22ust.1_szatnia chłopców_2013.doc

Załącznik nr 5:
DOCzał nr 5_wykaz robót_szatnia chłopców_2013.doc

Załącznik nr 6:
DOCzał nr 6_oswiadczenie_art.24ust.1_szatnia chłopców_2013.doc

Załącznik nr 7:
DOCzał nr 7_przynal do grupy kap_szatnia chłopców_2013.doc

Załącznik nr 8:
DOCzał nr 8_druk_oferty_szatnia chłopców_2013.doc

Załącznik nr 9:
DOCzał nr 9_wzor_umowy_szatnia chłopców_2013.doc
PDFzał nr 9_wzor_umowy_szatnia chłopców_2013.pdf
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
PDFwybor_oferty_szatnia_2013.pdf

Informacja o udzieleniu zamówienia:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: BZP: 266006-2013

Wersja XML