Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

W wyborach do władz samorządowych tj. do rady gminy, powiatu, sejmiku województwa oraz burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r., a także w dniu ponownego głosowania w wyborach burmistrza w dniu 05 grudnia 2010r. będzie istniała możliwość oddania głosu przez pełnomocnika.

Zgodnie z art. 40a Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat, a także wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego wydane na mocy przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach samorządowych.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania jak również kandydaci na radnych.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby.
Dopuszczalne jest przyjęcie pełnomocnictwa od dwóch osób pod warunkiem, że jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba przysposobiona.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed burmistrzem lub innym upoważnionym przez burmistrza pracownikiem urzędu.
Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do burmistrza gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców.
Wniosek należy złożyć w urzędzie najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów tj. do 11 listopada 2010 roku, w przypadku ponownego głosowania najpóźniej do dnia 25 listopda 2010r. (
wzór wniosku o sporządzenie pełnomocnictwa)

Do wniosku należy dołączyć:

1. pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem (wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa)
2. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, jeśeli wyborca udzielający pełnomocnictwa nie ma ukończone 75 lat.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu wskazanym we wniosku przez wyborcę udzielającego pełnomocnictwa.
Udzielone pełnomocnitwo można cofnąć składając do dnia 19 listopada 2010r. stosowne oświadczenie Burmistrzowi Zdzieszowic lub doręczyć właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa należy ustalić wcześniej z uprawnionymi do sporządzania tych dokumentów pracownikami Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach tj. Sekretarzem Gminy (pokój Nr B-12, tel.:77 40 64 410) lub Kierownikem Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej (pokój Nr A-104, tel.: 77 40 64 445)

Bliższych wyjaśnień na temat głosowania przez pełnomocnika udzielają w siedzibie Urzędu lub telefonicznie wskazani wyżej pracownicy.
Szczegółowa informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010r. na temat głosowaniaprzez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw orza w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.


Wersja XML