Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne PSP1

Informacja na temat
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach
im. Janusza Korczaka

ADRES:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusz Korczaka w Zdzieszowicach
ul. Chrobrego 36,
47-330 Zdzieszowice
tel. / fax. (077) – 4844 287
e-mail:

DYREKTOR SZKOŁY:
Gabriela Ostrychacz

STATUS PRAWNY:
Szkoła w Zdzieszowicach jest sześcioletnią szkołą podstawową zorganizowaną na podstawie uchwały nr VIII /49/ 99 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 marca 1999. Posiada imię i sztandar. Siedzibą szkoły jest miejscowość Zdzieszowice. W skład obwodu szkolnego z zachowaniem zasadniczego podziału terytorialnego wchodzą ulice: Boczna, Chopina, Chrobrego, Dworcowa, Górna, Harcerska, Kozielska, K. Miarki, Myśliwca, Odrzańska, Ogrodowa, Opolska, Osadników, Parkowa, Piastów II, Pokoju, Skrajna, Solownia, Sportowa, Wschodnia, Za Odrą, Zuchów.

Szkoła posiada numer statystyczny - Regon: 001193509
oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP 749 - 17 - 79 – 478.

Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miejski w Zdzieszowicach, a organem nadzorującym Kurator Oświaty w Opolu.


SCHEMAT ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI:
Szkoła realizuje zadania edukacyjno - wychowawcze i opiekuńcze w toku 6 letniego cyklu nauczania, w dwóch etapach edukacyjnych I -III i IV- VI. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego realizują dany etap edukacyjny, określony planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.
Organizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych Struktura systemu szkolnego obejmuje dwa cykle dydaktyczne:
- kształcenie zintegrowane w klasach I – III,
- nauczanie blokowe w klasach IV – VI.

Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. Podstawową formą pracy w klasach IV – VI są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), szkoła organizuje świetlicę, która jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb uczniów. Celem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej. Formy pracy świetlicy ustala wychowawca uwzględniając możliwości rozwijania zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków stosując ich różnorodność (od gier i zabaw, poprzez muzykę, techniki plastyczne, formy teatralne, do programów i filmów edukacyjnych). Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców w tym w miarę możliwości wiedzy o regionie. Z biblioteki korzystają: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz inne osoby za zgodą bibliotekarza. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: gromadzenie i opracowanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów w oddziałach lub grupach. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do tygodniowego rozkładu godzin. W Bibliotece wydzielony jest księgozbiór niemieckojęzyczny.


PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE JEDNOSTKI:
1. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i jej przepisów wykonawczych;
2. statutu.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie oraz uwzględniające program wychowawczy, w szczególności: umożliwia zdobycie wiedzy i kluczowych umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki w gimnazjum; kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w Ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów oraz zawartych w Programie Szkoły , Programie Wychowawczym i Programie Profilaktycznym; sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, szkoła organizuje naukę religii w ramach zajęć szkolnych na ogólnie obowiązujących zasadach Członkowie Rady Pedagogicznej służą pomocą w organizowaniu niektórych uroczystości religijnych naszego środowiska zgodnie z życzeniem i na prośbę proboszcza parafii.
Szkoła w ramach pracy dydaktyczno - wychowawczej realizuje zadania wspierające rozwój systemu wartości identyfikujących ucznia z jego domem rodzinnym i środowiskiem lokalnym z uwzględnieniem zasad demokracji, tolerancji, wzajemnego szacunku, poszanowania zdrowia oraz odpowiedzialności.
Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Szkoła realizuje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia , w szczególności: tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowywanie do życia w społeczeństwie; ściśle współpracuje z rodzicami uczniów celem wypracowania jednolitego oddziaływania wychowawczego; realizuje zadania związane z edukacją ekologiczną i prozdrowotną; organizuje zajęcia pozalekcyjne służące rozwijaniu zainteresowań i zamiłowań uczniów; inicjuje działania zmierzające do rozwijania samorządności, odpowiedzialności oraz umiejętności podejmowania decyzji; organizuje pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i losowej; prowadzi działania szeroko pojętej profilaktyki; zapewnia pełną opiekę i bezpieczeństwo uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz pozalekcyjnych, a także podczas zajęć organizowanych poza szkołą, w tym, zajęć sportowych i wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki, dbając o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
Szkoła określa szczegółowe zasady systemu oceniania zgodnie z Rozporządzeniem MENiS w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. W szkole funkcjonuje, przyjęty przez wszystkie podmioty, wewnątrzszkolny system oceniania, który jest procesem zbierania informacji, formułowania sądów o informacjach i podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji.
Szkoła stwarza warunki doprowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.
Szkoła, pełniąc swoją funkcję opiekuńczo - wychowawczą, współpracuje z rodzicami (opiekunami), przedszkolem, opieką społeczną, kuratorem sądowym, policją, uwzględniając indywidualne potrzeby , warunki rodzinne, sytuacje losowe uczniów.


ORGANA SZKOŁY:
Organami szkoły są:
1. Dyrektor szkoły
2. Rada pedagogiczna,
3. Rada rodziców
4. Samorząd uczniowski.

Dyrektor szkoły jest kierownikiem jednostki budżetowej:
1. współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami, samorządem uczniowski.
2. decyduje w sprawach: zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły; występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
3. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
4. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole.
5. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne.
6. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.
7. kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący.
8. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
9. ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu po zasięgnięciu opinii rady rodziców.
10. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą działalność szkoły.
11. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
12. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
13.dba o systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki:
1. radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy.
2. przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
3. w posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
Rada Rodziców:
1. w szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów;
2. zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły;
3. rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły;
4. rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;

Samorząd Uczniowski:
1. w szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
2. samorząd wybierają wszyscy uczniowie szkoły.
3. zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4. regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5. samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów: zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; jawnej i umotywowanej oceny, postępów w nauce i zachowaniu; organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

Organy szkoły współdziałają ze sobą zgodnie z zasadami określonymi w przepisach oświatowych i regulaminach własnych.
Sprawy konfliktowe wynikłe z działalności organów szkoły kierowane są do dyrektora, a w przypadku gdy dyrektor jest stroną konfliktu – do organu prowadzącego lub nadzorującego.

STRUKTURA WŁASNOŚCI:
Właścicielem obiektu szkolnego jest Gmina w Zdzieszowicach. Zarządcą obiektu jest dyrektor szkoły, który prowadzi księgi obiektu.

MAJĄTEK PUBLICZNY:
Majątek trwały tj. budynki, sprzęt trwały oraz grunty są ewidencjonowane w księgach środków trwałych , a pozostałe składniki majątkowe – w księgach inwentarzowych placówki.

TRYB DZIAŁANIA JEDNOSTKI:
Szkoła jest jednostką budżetową podległą Urzędowi Miejskiemu. Posiada własny budżet, zatwierdzony przez Radę Miejską. Obsługę finansową prowadzi Referat Finansowy Urzędu. Szkoła nie prowadzi działalności gospodarczej.

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW:
Wszystkie sprawy wynikające z działalności placówki prowadzone są zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz wytycznymi władz oświatowych i organu prowadzącego. Obsługę kancelaryjną prowadzi sekretariat szkoły. Szkoła wydaje uczniom legitymacje, świadectwa, karty rowerowe oraz zaświadczenia.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację własnej działalności oświatowej oraz z zakresu gospodarki finansowej i materiałowej.

OSOBA REDAGUJĄCA PODMIOTOWĄ INFORMACJĘ:
Gabriela Ostrychacz
ul. Chrobrego 36,
47-330 Zdzieszowice
tel. / fax. (077) – 4844 287
e-mail: sp1zdzieszowice@wodip.opole.pl
Wersja XML