Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie Regulaminu Rekrutacji do Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach.

Zarządzenie Nr 3/2014

Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3

im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach

 

z dnia 28 lutego 2014r

 

w sprawie Regulaminu Rekrutacji do Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach.

 

Na podstawie:

 

1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).

 

3. Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz.135)

 

4. Statut Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai zarządza, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Ustala się Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach .

 

§2

 

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Zdzieszowice.

 

Wersja XML