Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/15 oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 4/2014

Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach

z dnia 28 lutego 2014 roku

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/15 oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej

 

Na podstawie art. 20 zb ust. 1-9 oraz art. 20 zd ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7)

 

Zarządza się, co następuje :

§ 1

 

Powołuje się w Publicznym Przedszkolu Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2014/15 w składzie:

 

 1. Gabriela Mandalka – przewodnicząca komisji
 2. Małgorzata Wodo – członek komisji
 3. Agnieszka Zimerman – członek komisji
 4. Iwona Doszko – członek komisji
 5. Agata Kułakowska – członek komisji

 

§ 2

 

Komisja rozpoczyna pracę od dnia 10 marca 2014 r. i kończy pracę po zakończonym ewentualnym postępowaniu uzupełniającym, ale nie później niż do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

§ 3

 

Ustala się Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 4

Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej do zapoznania członków komisji z Regulaminem Pracy Komisji Rekrutacyjnej oraz Regulaminem Rekrutacji wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach Nr 3/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., a także do bezwzględnego przestrzegania zasad określonych w powyższych dokumentach.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Zdzieszowice.

 

Wersja XML