Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku

Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku
Numer ogłoszenia w BZP : 204311 - 2014; data zamieszczenia w BZP : 25.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Zdzieszowic , ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064400, faks 077 4064444.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy fontanny wraz z przyłączami i małą architekturą na Małym Ryneczku w Zdzieszowicach. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje : rozebranie niecki istniejącej fontanny, rozebranie istniejącej konstrukcji chodników z kostki betonowej, rozebranie istniejących rur spustowych i zasilających w wodę, zdjęcie warstwy humusu, wykonanie wykopu pod posadowienie nowej niecki fontanny, wykonanie wykopów pod rury spustowe i przelewowe z fontanny (przyłącz), wykonanie wykopów pod zasilanie energetyczne i sterownicze (przyłącz i instalacje wewnętrzne), wykonanie wykopów pod zasilanie w wodę (instalacje wewnętrzne za wodomierzem), wykonanie koryta pod nowy układ chodników, wykonanie podbudowy i ułożenie krawężników, wykonanie podbudowy i ułożenie chodników z kostki betonowej, wykonanie podbudowy pod żelbetową nieckę fontanny, wykonanie żelbetowej niecki fontanny, montaż wyposażenia technologicznego fontanny i układu sterowania, ułożenie warstwy wykończeniowej niecki, wykonanie rur spustowych i przelewowych o łącznej dł. 23,0m z niecki fontanny, z wpięciem do istniejącego wpustu wraz z zasypaniem wykopu i zagęszczeniem; wykonanie rur zasilających w wodę na odcinku od istniejącej komory wodomierzowej do niecki fontanny wraz z zasypaniem wykopu i zagęszczeniem, wymiana pokrywy włazowej komory wodomierzowej, montaż pozostałych elementów małej architektury (ławki, kosze, itp.), uporządkowanie terenu po wykonanych robotach oraz wysiew trawy w miejscach ubytków..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.14.00-9, 45.23.31.61-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany, o których mowa, mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 3) zmiany producenta zastosowanych materiałów, 4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych; 5) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 6) zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej; 7) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 20% wynagrodzenia wykonawcy. Warunkiem dokonania zmian o których mowa , jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego : 1) opis proponowanej zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, 4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. Zmiany, o których mowa , mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności : 1) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 2) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, 3) zmiana obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy; 7) zaistnienie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach; 8) siła wyższa. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa stanowią : 1) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, 2) ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowane przez wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice pokój nr B 203.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice sekretariat urzędu ( pokój nr B 10 ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

_____________________________________________________________________________________________________________________

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia : PDFsiwz_fontanna_2014.pdf
Załącznik nr 1 do siwz : PDF1 - Strona tytułowa PBW Fontanna.pdf
PDF2 - Warunki Tauron.pdf, PDF5 - PBW Opis techniczny Fontanna.pdf
PDF3 - Mapa ewidencyjna.pdf
PDF4 - Wypisy z rejestru gruntów.pdf
PDF6 - Informacja BIOZ.pdf
PDFRys. nr 1 - Mapa poglądowa.pdf
PDFRys. nr 10 - Schemat ideowy zasilania.pdf
PDFRys. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu.pdf
PDFRys. nr 3 - Rzut przyziemia.pdf
PDFRys. nr 4 - Przekroje i rzuty niecki fontanny.pdf
PDFRys. nr 5 - Wizualizacja.pdf
PDFRys. nr 6 - Zbrojenie niecki fontanny.pdf
PDFRys. nr 7 - Profil podłużny kanału.pdf
PDFRys. nr 8 - Studnia rewizyjna.pdf
PDFRys. nr 9 - Schemat komory wodomierzowej.pdf
Załącznik nr 2 do siwz :  PDFPrzedmiar Robót Fontanna.pdf
Załącznik nr 3 do siwz :  PDFSTWiORB Fontanna.pdf
Załączniki nr 4 do 9 do siwz : DOCdruk_oferty_zal_nr_8_do_SIWZ.doc
DOCprojekt_umowy_zal_nr_9_do_SIWZ.doc
DOCzalacznik_nr_4_do_siwz.doc
DOCzalacznik_nr_5_do_siwz.doc
DOCzalacznik_nr_6_do_siwz.doc
DOCzał nr 7 - przynal do grupy kap.doc

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia : PDFwyjasnienie treści siwz.pdf
PDFzgłoszenie fontanna.pdfPDFPBW Opis techniczny Fontanna popr.pdf
___________________________________________________________________________________________________________________

Unieważnienie postępowania :  PDFunieważnienie.pdf
 

Wersja XML