Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2015 r.

PDFw spr wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Przedsiębiorstwa Wodociągi i Kanalizacja Spółka zo.o. w Zdzieszowicach.pdf

PDFw spr dokonania zmian budżetu na 2015 rok.pdf
PDFw spr udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu.pdf

PDFw sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Z.pdf

PDFw spr ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałow przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice.pdf

PDFw spr wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu uzytkowego połozonego w Zdzieszowicach.pdf

PDFw sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (działka nr 14151 arkusz mapy 11 o pow. 0,1482 ha).pdf

PDFw sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (działka nr 14162 arkusz mapy 11 o pow. 0,4905 ha).pdf

PDFw sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice.pdf

PDFw spr zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców.pdf
 

Wersja XML