Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 marca 2015 r.

PDFkorekta - w spr dokonania zmian budżetu na 2015 r..pdf
PDFkorekta - w spr dokonania zmian budżetu na 2015 r..pdf

PDFw spr powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.pdf
PDFw spr wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ul. Filarskiego 19 .pdf

PDFw spr wyraż woli współdziałania z Gminą Kuźnia Raciborska w zakresie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie z terenu GZ.pdf
PDFw sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza.pdf
PDFw sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok.pdf
PDFw sprawie inkasa podatków lokalnych.pdf
PDFw sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2015.pdf
PDFw sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych.pdf
PDFw sprawie wieloletniego gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Zdzieszowice na lata 2015 – 2019.pdf
PDFw sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

Wersja XML